ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

of Ruysch International BV, седалище Zutphen

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в тези Общи условия термини имат следното значение:
RI / ние: Ruysch International BV
купувач: всяко (юридическо) лице, което е сключило споразумение с RI или което е възложило на RI да извърши покупка, и третото лице, което е правно обвързано с комисионна.
Споразумение / комисионна: всяко писмено или устно споразумение между RI и Купувач.

1. ОБЩ

Тези условия ще се прилагат и представляват неразривна част от всички писмени и устни договори, по които ние сме страна.

2. ОФЕРТИ

Всички оферти са без ангажименти, освен ако не съдържат период за приемане. Ако офертата е без ангажимент и тя бъде приета, имаме право да отменим офертата в рамките на два работни дни след получаване на офертата.

3. ЦЕНИ

 1. Посочените цени са цените на завод-Gravendeel на фабриката и са без ДДС и без такси за опаковане.
 2. Транспортните, спедиционните и пощенските разходи са за сметка на купувача, както и държавните такси и налози, пряко свързани с доставката.
 3. Договорените цени се основават на разходите за материали и заплати, които са в сила в деня на офертата.
 4. Ако и доколкото периодът между датата на офертата и доставката или завършването надвишава период от 6 месеца, а заплатите и цените на материалите и т.н. са претърпели промени в посочения период, договорената цена или договорената сума за завещание да бъдат пропорционално променени. Плащането на всякакви допълнителни такси поради тази статия ще се извърши едновременно с общата сума или последната вноска от нея.

4. СРОК НА ДОСТАВКА

 1. Посочените периоди на доставка никога няма да се считат за безпрепятствени, освен ако изрично не е посочено друго. Следователно трябва да бъдете декларирани писмено по подразбиране, ако доставката не се осъществи навреме.
 2. След като бъде обявен за неизпълнение, ние ще се консултираме с купувача относно спазването или, когато е уместно, анулирането на договора.
  В този случай купувачът ще има право на обезщетение само ако това е уговорено в предварително писмено изявление.
 3. В никакъв случай купувачът няма да може да иска обезщетение за последващи щети.
 4. Ако купувачът не е поел доставката на стоките след изтичане на периода на доставка, те ще бъдат съхранявани на негово разположение за негова сметка и на негов риск.

5. ТРАНСПОРТ

От момента на доставка всички стоки пътуват на риск от купувача. Това важи и когато е договорена безплатна доставка. Купувачът трябва да сключи застрахователна полица за покриване на този риск.

6. ОТГОВОРНОСТ

 1. Ние можем да носим отговорност само за вреди, понесени от клиента пряко и единствено в резултат на нашата небрежност при разбирането, че обезщетението ще се изплаща само за тези щети, за които сме били застраховани или би трябвало разумно да сме застраховани с оглед на това, което е обичайно в този бизнес.
 2. Последващата търговска загуба (прекъсване на операциите, загуба на доходи и т.н.) не отговаря на условията за обезщетение. При необходимост клиентът следва да сключи застрахователна полица за покриване на тази щета.
 3. Ние не можем да носим отговорност за причинени щети - в резултат на или по време на изпълнение на работа или сглобяване на доставени стоки - на предмети, които се обработват, или предмети, които са в близост до мястото, където се извършва работата.
 4. Ние не можем да носим отговорност за вреди, причинени нарочно или поради груба небрежност на наети от нас асистенти.
 5. Нанесените от нас щети ще бъдат модерирани, когато цената, която трябва да бъде заплатена от клиента, е малка пропорционално на вредите, понесени от клиента.
 6. Клиентът се задължава да ни изплати обезщетение срещу всякакви претенции на трети лица за щети, които трябва да бъдат изплатени от нас във връзка с използването на чертежи и др., Изпратени от нас на клиента.

7. ПЛАЩАНЕ

 1. Освен ако изрично не е посочено друго, плащането ще се извърши в рамките на 30 дни след датата на фактурата.
 2. Купувачът ще бъде по подразбиране от датата, започваща 30 дни след датата на фактурата. От този момент ние имаме право да начислим лихва за забава от 1.5% на месец или процент, който е по-висок или по-нисък в съответствие с това, което може разумно да се счита за приемливо.
 3. Плащанията, извършени от купувача, винаги ще се считат за плащане на всички дължими лихви и разходи и впоследствие на фактури, които са дължими и дължими и са били дължими най-дълго, дори ако купувачът заяви, че въпросното плащане е за фактура на по-късна дата.
 4. В случай, че купувачът / купувачът не изпълни това искане за плащане, тогава купувачът / купувачът дължи всички разходи, направени в и извън съда. Имаме право да начислим сума от 10.00 евро - на искане във връзка с административни разходи. Разходите за събиране са 15% от дължимата сума, включително лихвите, подлежащи на минимум 250.00 евро без данък върху продажбите. Имаме право да уреждаме всички неплатени фактури със средства, които по някаква причина разполагаме със съответния купувач / купувач.
 5. Ако възникне някоя от описаните по-долу ситуации, купувачът ще бъде задържан в неизпълнение и следователно ще се счита, че не е спазил условията на договор, посочени в раздел 6.265 от Гражданския кодекс, съгласно който имаме право да анулираме Договорът.
  • Купувачът е обявен в несъстоятелност, възлага имуществото си на кредиторите си, подава молба за официален мораториум или имуществото му е прикрепено изцяло или частично.
  • Купувачът умира или той е поставен под законно ограничение.
  • Купувачът не изпълнява определено задължение, което трябва да спазва съгласно закона или по силата на тези условия.
  • Купувачът не плати сума, посочена в конкретна фактура или част от нея в рамките на срока, определен за това.
  • Купувачът прекратява бизнеса си или прехвърля бизнеса си изцяло или частично, включително приноса на неговия бизнес към съществуващо партньорство или такова, което трябва да бъде сключено, или купувачът решава при промяна на целта (ите) на своята компания.
  В гореспоменатите случаи ние също имаме право да искаме изцяло сумите, които купувачът не ни е платил все още и да съберем нашето имущество или да съберем собствеността си незабавно от купувача.

8. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Купувачът ще стане собственик само на доставените стоки или да бъдат доставени от нас при отложено условие. Ние ще останем собственик на доставените стоки или ще бъдат доставени, стига купувачът да не плати нашите претенции във връзка с разглеждането на договора или подобен договор. Ние също така ще останем собственик на доставените стоки или да бъдат доставени, стига купувачът да не е извършил доставките, които са извършени или които да се извършат въз основа на договора и стига купувачът да не е платил рекламации към него поради неизпълнение на тези договори, включително искове за неустойка, лихва и разходи.
 2. Купувачът няма право - стига да не е заплатил горепосочените искове към него - да приложи залог или неразрешен залог към стоките, доставени от нас, а купувачът се задължава да заявява на трети лица, които желаят да приложат подобен залог към стоките - веднага щом поискаме - той да не е упълномощен да създава залог. Освен това купувачът ще поеме задължението да не подписва документ за залагане на стока върху стоките, в този случай клиентът ще извърши дефалкация.
 3. Ако купувачът не изпълни каквото и да е задължение към нас, произтичащо от договора по отношение на закупените стоки, ние ще имаме право да вземем обратно стоките, без да се налага да уведомяваме. Купувачът ще ни разреши да влезем в мястото, където са стоките.
 4. Ние ще предоставим на купувача притежанието на стоките, които са били доставени към момента, в който купувачът е изпълнил задълженията си за плащане, произтичащи от този и подобни договори, предмет на нашето право на залог за други вземания, които имаме към купувача. При първата ни заявка купувачът ще си сътрудничи с нас, за да извърши необходимите транзакции.

9. ЖАЛБИ

 1. Купувачът не може да се произнесе по погрешно изпълнение, ако не е подал писмено оплакване до нас в разумен срок, след като е открил или разумно е трябвало да открие грешката.
 2. Трябва да се приеме, че разумното време означава до 8 дни след приключване на работата или след извършване на доставката на стоки.
 3. Оплакванията за фактури се подават писмено в рамките на 8 дни след получаване на фактурата.
 4. Купувачът губи всички права и правомощия, които са му били налични на основание недействителност, ако не е подал жалба в горепосочените условия и / или ни е дал възможност да поправим грешките.

10. ГАРАНЦИЯ

Ако и доколкото сме дали гаранция с доставените от нас стоки, такава гаранция е ограничена до материални и производствени повреди. Гаранцията ни означава, че ще поправим грешките за наша сметка или ще вземем частично или изцяло доставените от нас стоки, за да бъдат заменени с нова доставка. Ако стоките се предлагат да бъдат обработени, ремонтирани и т.н., гаранцията ще покрие само здравината на изработката на извършената работа. Гаранцията ни не е валидна:

 1. Ако повредите са резултат от злонамерена употреба или други причини, различни от неразрешени материали или производство;
 2. Ако по договореност доставяме използвани материали или използвани стоки;
 3. Ако причината за неизправността не може да бъде ясно доказана.

Гаранцията за части, които не са произведени от нас, не надвишава гаранцията, дадена ни от нашите доставчици. Гаранцията ни става невалидна: в случай на неизправности, които частично или изцяло се дължат на правителствените разпоредби по отношение на качеството или естеството на използваните материали или по отношение на производствения процес; ако Купувачът променя или поправя доставения материал (или този материал е модифициран или ремонтиран) по негова инициатива по време на гаранционния период или ако Купувачът не изпълни правилно или навреме изискванията, произтичащи от този или друг свързан договор.
Купувачът ще има право да се позове на нашите гаранционни задължения само когато е изпълнил изцяло задълженията си за плащане.

11. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Ако след съставянето на договора той не може да бъде спазен поради неизвестни за нас обстоятелства към момента на съставяне на договора, имаме право да изискаме договора да бъде променен по такъв начин, че да остане възможно да се изпълни извън поръчката.
 2. Освен това ще имаме правото да спрем задължението да изпълним задълженията си и няма да бъдем в неизпълнение, ако - поради промени в обстоятелствата по време на съставяне на договора, които не биха могли да се очакват разумно и които са извън нашите контрол - временно са възпрепятствани да изпълняваме задълженията си.
 3. Обстоятелствата, посочени в б. също трябва да се разбира, че обстоятелствата, че нашите доставчици не спазват своите задължения, както и пожар, стачка действия или спиране на работата или материалите, които ще бъдат обработени, се губят, забрана за внос или търговия.
 4. Спирането няма да бъде разрешено, ако изпълнението на задълженията е станало трайна невъзможност или ако временната невъзможност е надвишила период от 6 месеца. В този случай договорът между страните ще бъде анулиран, без никоя от страните да има право на обезщетение за претърпени вреди или да бъде обезщетено поради анулирането.
 5. Ако сме изпълнили частично задълженията си, имаме право на част от фиксираната цена, съизмерима с извършената работа и направените разходи.

12. АНТИКОРУПЦИЯ

 1. Купувачът по всяко време спазва всички задължения и ограничения, произтичащи от приложимото антикорупционно законодателство в Съединените щати, Обединеното кралство, Нидерландия, Европейския съюз и всяка друга държава, което е приложимо или може да бъде прилагането на споразумението (Антикорупционно законодателство).
 2. Всяка оферта и всяко приемане от служители или членове на борда на купувача пари, подаръци, подаръци, пътуване, развлечение или друга компенсация, свързана с договора или продавача и има за цел или може да се счита, стимул да действа по определен начин е строго забранено.
 3. Купувачът не може пряко или косвено да предлага, обещава или предоставя на никоя политическа партия, кампания, държавна агенция, официални или (служители) публични институции, държавни предприятия, организации, международни институции с цел да получи или запази бизнес или друго неправомерно предимство във връзка с договора или продавача.
 4. Във връзка със споразумението или купувачът продавач няма да предлага, обещава, да дава или приема бизнес отношения, освен ако няма справедлива основа и това е разумно в контекста на текущия бизнес и в противен случай се съобразява с местните закони.
 5. Купувачът незабавно уведомява продавача, ако узнае за ситуация в хода на договора, може да наруши антикорупционното законодателство.
 6. Ако купувачът не изпълни, своевременно или не изпълни правилно задълженията по тази статия за него, продавачът има право незабавно да прекрати договора без предизвестие да прекрати или прекрати, без да носи отговорност за обезщетение на продавача и с пълна отговорност за обезщетение купувачът срещу страната на продавача, такава по преценка на продавача.

13. ИЗПОЛЗВАЙТЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА САНКЦИОННИ СТРАНИ НА ПРИРОДНИ И ПРАВНИ, КЪДЕТО СА НАКАЗАТЕЛНО ДА ПРИЛАГАТ.

 1. Продавачът спазва европейските разпоредби, наложени от Европейската комисия и OFAC (глава 6 от Хартата на ООН) по отношение на държавите с санкция и / или физически или юридически лица, когато е приложима санкция. Въз основа на тези разпоредби, Продавачът няма или ограничава сделки със страни, включени в списъка със санкции на държавите.
 2. На Клиента е забранено да продава след това доставена стока на санкционирана земя или на физически или юридически лица, които са неустойки, което е описано на уебсайта на OFAC, с постоянната клауза, наложена от ЕС и OFAC.
 3. Възможно е чрез доставка на стоката на трето лице, да се извършва под отговорност единствено на купувача. Отговорност на купувача е да реши чрез доставка или да не бъде извършена до така наречените санкционни страни или държави, които са обект на законови ограничения, продавачът не поема никаква отговорност за последствията от доставката на продуктите, което се отнася по-специално при доставката на продуктите за предния бегач и настоящите държави за санкциониране на доставчици. Купувачът обезщетява продавача на всички вземания на трети страни в това отношение.
 4. Продавачът има право да оттегли оферта с презумпцията, че разпоредбите, отнасящи се до неспазването на санкционните страни.

14. Чертежи

Чертежи, карти, снимки, снимки и / или спецификации ще останат наша собственост. Споменатите документи трябва да ни бъдат върнати незабавно по наше искане под санкция от 500 евро, - на ден. Ако Купувачът и / или трети страни използват посочените материали без наше разрешение, ние имаме право да искаме щети и пропуснати ползи от Купувача.

15. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Всички договори, за които се прилагат тези Общи условия за доставка и плащане, се уреждат от нидерландското законодателство. Всички спорове, които могат да възникнат от договорите, уредени в тези условия, ще бъдат изпращани - при условие на наш избор - на компетентния съдия в окръг Зютфен или представени пред арбитражния съд, който ще бъде назначен в съответствие с регламентите на "Стихинг Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(арбитражен съвет за металообработването и търговията) в Хага.
Това условие не засяга правото на страните да поискат председателя на съда за разпореждане чрез съкратено производство.
Този раздел е валиден, доколкото законовите актове не са против него.

*********

ЗАЯВЛЕНО НА 26. СЕПТЕМВРИ 2019, НОМЕР 31/2019, В ЗАПИСВАНЕТО НА СТРАНА-СЪД В ЦУТФЕН

Изтеглете нашите общи условия за доставка и плащане като PDF