Вие нямате продукти във Вашата пазарска количка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

of Ruysch International BV, седалище Zutphen

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в тези Общи условия термини имат следното значение:
RI / ние: Ruysch International BV
купувач: всяко (юридическо) лице, което е сключило споразумение с RI или което е възложило на RI да извърши покупка, и третото лице, което е правно обвързано с комисионна.
Споразумение / комисионна: всяко писмено или устно споразумение между RI и Купувач.

1. ОБЩ

Тези условия ще се прилагат и представляват неразривна част от всички писмени и устни договори, по които ние сме страна.

2. ОФЕРТИ

Всички оферти са без ангажименти, освен ако не съдържат период за приемане. Ако офертата е без ангажимент и тя бъде приета, имаме право да отменим офертата в рамките на два работни дни след получаване на офертата.

3. ЦЕНИ

 1. Посочените цени са цените франко завода на Gravendeel и са без ДДС и без такси за опаковане.
 2. Транспортните, спедиторските и пощенските разходи са за сметка на купувача, както и държавните такси и налози, пряко свързани с доставката.
 3. Договорените цени се основават на разходите за материали и заплати, които са в сила в деня на котирането.
 4. Ако и доколкото периодът между датата на ценообразуването и доставката или завършването надвишава период от 6 месеца и заплатите и цените на материалите и др. Са претърпели промени през посочения период, договорената цена или договорената сума да бъдат пропорционално променени. Плащането на всички допълнителни такси по тази статия ще се извърши едновременно с общата сума или последната вноска от нея.

4. СРОК НА ДОСТАВКА

 1. Посочените периоди на доставка никога няма да се считат за императивни, освен ако изрично не е посочено друго. Следователно трябва да бъдем обявени по подразбиране в писмена форма, ако доставката не се осъществи навреме.
 2. След като бъде обявен за неизпълнение, ние ще се консултираме с купувача относно спазването или, когато е уместно, анулирането на договора.
  В този случай купувачът ще има право на обезщетение само ако това е уговорено в предварително писмено изявление.
 3. В никакъв случай купувачът няма да може да иска обезщетение за последващи щети.
 4. Ако купувачът не е поел доставката на стоките след изтичане на срока на доставката, те ще се съхраняват на негово разположение за негова сметка и на негов риск.

5. ТРАНСПОРТ

От момента на изпращането всички стоки пътуват на риск на купувача. Това важи и когато е договорена безплатна доставка. Купувачът трябва да сключи застрахователна полица, за да покрие този риск.

6. ОТГОВОРНОСТ

 1. Ние можем да носим отговорност само за вреди, претърпени от клиента директно и единствено в резултат на нашата небрежност, като разбираме, че обезщетението ще бъде изплатено само за тези вреди, срещу които сме били застраховани или е трябвало разумно да сме застраховани с оглед на това, което е обичайно в този бизнес.
 2. Последващата търговска загуба (прекъсване на операциите, загуба на доход и т.н.) не отговаря на условията за обезщетение. Ако е необходимо, клиентът трябва да сключи застрахователна полица за покриване на тази щета.
 3. Ние не можем да носим отговорност за причинени щети - в резултат на или по време на изпълнението на работа или сглобяването на доставени стоки - на обекти, които се обработват или въпроси, които са в близост до мястото, където се извършва работата.
 4. Не можем да носим отговорност за каквито и да е щети, причинени умишлено или поради груба небрежност на наети от нас асистенти.
 5. Щетите, които трябва да платим от нас, ще бъдат модерирани, когато цената, която трябва да плати клиентът, е малка пропорционално на щетите, понесени от клиента.
 6. Клиентът се задължава да ни обезщети срещу всякакви искове на трети страни за вреди, които трябва да платим от нас във връзка с използването на чертежи и др., Изпратени от нас на клиента.

7. ПЛАЩАНЕ

 1. Освен ако изрично не е посочено друго, плащането ще се извърши в рамките на 30 дни след датата на фактурата.
 2. Купувачът ще бъде по подразбиране от датата, започваща 30 дни след датата на фактурата. От този момент имаме право да начисляваме лихва за забава от 1.5% на месец или процент, който е по-висок или по-нисък в съответствие с това, което може разумно да се счита за приемливо.
 3. Плащанията, извършени от купувача, винаги ще се разглеждат като плащане на всички дължими лихви и разходи и впоследствие на фактури, които са дължими и дължими и са били непогасени най-дълго, дори ако купувачът заяви, че въпросното плащане е за фактура с по-късна дата.
 4. В случай, че купувачът /purchaser не се съобрази с това искане за плащане, тогава купувачът /purchaser ще дължи всички разноски, направени в и извън съда. Имаме право да начислим сума в размер на 10.00 евро - на търсене във връзка с административни разходи. Разходите за събиране са 15% от дължимата сума, включително лихви, при минимални 250.00 евро без sales данък. Имаме право да уреждаме всички неплатени фактури със средства, които по някаква причина имаме у нас за купувача /purchaser обезпокоен.
 5. Ако се случи една от ситуациите, описани по-долу, купувачът ще бъде задържан по подразбиране и следователно ще се счита, че той не е спазил условията на договор, както е посочено в раздел 6.265 от Гражданския кодекс, по силата на който имаме право да анулираме Договорът.
  • Купувачът е обявен в несъстоятелност, прехвърля собствеността си на своите кредитори, подава молба за официален мораториум или имуществото му е прикрепено изцяло или частично.
  • Купувачът умира или той е поставен под законно ограничение.
  • Купувачът не изпълнява определено задължение, което трябва да спазва съгласно закона или по силата на тези условия.
  • Купувачът не плати сума, посочена в конкретна фактура или част от нея в рамките на срока, определен за това.
  • Купувачът прекратява бизнеса си или прехвърля бизнеса си изцяло или частично, включително приноса на неговия бизнес към съществуващо партньорство или такова, което трябва да бъде сключено, или купувачът взема решение за промяна в целите на своята компания.
  В гореспоменатите случаи ние също имаме право да изискаме изцяло сумите, които купувачът все още не ни е платил, и да съберем нашето имущество или да получим нашето имущество веднага от купувача.

8. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Купувачът ще стане собственик на доставените или да бъдат доставени от нас стоки само при отлагане. Ние ще останем собственици на доставените или предстоящите стоки, докато купувачът не е платил нашите вземания във връзка с разглеждането на договора или подобен договор. Ние също така ще останем собственик на доставените или предстои да бъдат доставени стоки, докато купувачът не е платил доставките, които са се осъществили или които трябва да се извършат въз основа на договора и докато купувачът не е платил претенции към него поради неизпълнение на тези договори, включително искове за неустойка, лихва и разходи.
 2. Купувачът няма право - стига да не е платил горепосочените вземания по него - да приложи залог или обезпечен залог към доставените от нас стоки и купувачът се задължава да заяви пред трети страни, които желаят да приложат подобен залог към стоките - щом поискаме - той да не е упълномощен да създаде залог. Освен това купувачът ще се задължи да не подписва документ, с който се залага стока, в който случай клиентът ще извърши дефкализация.
 3. Ако купувачът не се съобрази с каквито и да било задължения към нас, произтичащи от договора по отношение на закупените стоки, ние ще имаме право да ги върнем обратно, без да е необходимо да ги уведомяваме. Купувачът ще ни разреши да влезем на мястото, където са стоките.
 4. Ще дадем на купувача притежанието на стоките, които са били доставени към момента, в който купувачът е изпълнил задълженията си за плащане, произтичащи от този и подобни договори, предмет на нашето право на залог за други вземания, които имаме към купувача. При първото ни искане купувачът ще си сътрудничи с нас, за да осъществи необходимите транзакции.

9. ЖАЛБИ

 1. Купувачът не може да се позове за неправилно изпълнение, ако не е подал писмена жалба до нас в разумен срок, след като е открил или е трябвало разумно да открие грешката.
 2. Трябва да се има предвид разумното време в рамките на 8 дни след приключване на работата или след извършване на доставката на стоки.
 3. Оплакванията за фактури се подават писмено в рамките на 8 дни след получаване на фактурата.
 4. Купувачът губи всички права и правомощия, които са му били предоставени на основание недействителност, ако не е подал жалба в рамките на гореспоменатите срокове и / или ни е позволил да отстраним грешките.

10. ГАРАНЦИЯ

Ако и доколкото ние сме дали гаранция за доставените от нас стоки, такава гаранция е ограничена до материални и производствени грешки. Нашата гаранция означава, че ще отстраним грешките за наша сметка или ще вземем обратно частично или изцяло доставените от нас стоки, за да бъдат заменени с нова доставка. Ако се предлагат стоки за обработка, ремонт и др., Гаранцията ще покрива само стабилността на изработката на работата, която трябва да се извърши. Нашата гаранция не е валидна:

 1. Ако повредите са резултат от злонамерена употреба или други причини, различни от неразрешени материали или производство;
 2. Ако по договореност доставяме използвани материали или използвани стоки;
 3. Ако причината за неизправността не може да бъде ясно доказана.

Гаранцията за части, които не са произведени от нас, не надвишава гаранцията, дадена ни от нашите доставчици. Нашата гаранция става невалидна: в случай на неизправности, които се дължат частично или изцяло на държавни разпоредби по отношение на качеството или естеството на използваните материали или по отношение на производствения процес; ако Купувачът модифицира или поправи предоставения материал (или е променил или ремонтирал този материал) по своя собствена инициатива по време на гаранционния период или ако Купувачът не, не правилно или навреме, не отговаря на изискванията, произтичащи от този или друг свързан договор.
Купувачът ще има право да се позове на нашите гаранционни задължения, само когато е изпълнил изцяло задълженията си за плащане.

11. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Ако след съставянето на договора той не може да бъде изпълнен поради обстоятелства, които не са ни известни към момента на съставяне на договора, ние имаме право да поискаме договорът да бъде променен по такъв начин, че да остане възможно да се носи извън поръчката.
 2. Освен това ще имаме право да спрем задължението да изпълним задълженията си и няма да имаме неизпълнение, ако - поради промени в обстоятелствата към момента на съставяне на договора, които не биха могли разумно да се очакват и които бяха извън нашите контрол - временно са възпрепятствани да изпълним задълженията си.
 3. Обстоятелствата, споменати под б. трябва също така да се има предвид обстоятелствата, че нашите доставчици не спазват задълженията си, както и пожар, стачни действия или спиране на работата или изгубени материали за обработка, забрана за внос или търговия.
 4. Спирането няма да бъде разрешено, ако изпълнението на задълженията е станало трайна невъзможност или ако временната невъзможност е надвишила период от 6 месеца. В този случай договорът между страните ще бъде развален, без никоя от страните да има право на обезщетение за претърпени вреди или да бъде понесена поради прекратяването.
 5. Ако частично сме изпълнили задълженията си, имаме право на част от фиксираната цена, съизмерима с извършената работа и направените разходи.

12. АНТИКОРУПЦИЯ

 1. Купувачът по всяко време трябва да спазва всички задължения и ограничения, произтичащи от цялото приложимо законодателство за борба с корупцията в Съединените щати, Обединеното кралство, Холандия, Европейския съюз и на всяка друга държава, което има значение или може да бъде прилагането на споразумението (Антикорупционно законодателство).
 2. Всяка оферта и всяко приемане от служители или членове на борда на купувача пари, подаръци, подаръци, пътувания, забавления или други съображения, свързани с договора или продавача и е предназначено или може да се счита за стимул да действа по определен начин е строго забранено.
 3. Купувачът не трябва да предлага, обещава или дава на която и да е политическа партия, кампания, държавна агенция, официални или (служители) публични институции, държавни предприятия, организации, международни институции, за да получи или запази бизнес или друго неподходящо предимство във връзка с договора или продавача.
 4. Във връзка със споразумението или купувачът продавач няма да предлага, обещава, дава или приема бизнес отношения, освен ако няма справедливи основания и това е разумно в контекста на настоящия бизнес и по друг начин е в съответствие с местните закони.
 5. Купувачът трябва незабавно да информира продавача, ако узнае за каквато и да било ситуация в хода на договора може да е в нарушение на антикорупционното законодателство.
 6. Ако купувачът не възникне, не навреме или не изпълни правилно задълженията по този член, продавачът има право незабавно да прекрати договора без предизвестие да прекрати или прекрати, без да носи отговорност за обезщетение на продавача и с пълна отговорност за обезщетение купувачът срещу страната на продавача, като по преценка на продавача.

13. ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ДО САНКЦИОННИ ДЪРЖАВИ ЕСТЕСТВЕНИ И ПРАВНИ, КЪДЕТО НАКАЗАТЕ

 1. Продавачът се съобразява с европейските разпоредби, наложени от Европейската комисия и OFAC (Глава 6 от Хартата на ООН) по отношение на санкционираните държави и / или физически или юридически лица, където санкцията е приложима. Въз основа на тези разпоредби, продавачът не извършва или ограничава сделки със страни, включени в санкционния списък на държавите.
 2. На Клиента е забранено да продава впоследствие доставени стоки на санкционирана земя или на физически или юридически лица, които са санкции, както е описано на уебсайта на OFAC, чрез постоянната клауза, наложена от ЕС и OFAC.
 3. Възможно чрез доставка на стоките на трета страна, се извършва под единствената отговорност на purchaser. Отговорност на купувача е да вземе решение чрез доставка или не е направено до така наречените санкционни държави или страни, които са обект на законови ограничения, доставчикът не поема отговорност за последиците от доставката на продуктите, което е особено важно при доставката на продуктите за водещи и настоящи страни, които са санкционирани от доставчици. Купувачът обезщетява продавача за всички вземания на трети страни в това отношение.
 4. Продавачът има право да оттегли оферта при презумпцията, че разпоредбите относно неспазването на санкционираните държави.

14. Чертежи

Чертежи, карти, снимки, снимки и / или спецификации ще останат наша собственост. Споменатите документи трябва да ни бъдат върнати незабавно по наше искане под санкция от € 500, - на ден. Ако Купувачът и / или трети страни използват споменатия материал без нашето разрешение, ние имаме право да искаме щети и пропуснати ползи от Купувача.

15. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Всички договори, за които се прилагат настоящите Общи условия за доставка и плащане, се уреждат от холандското законодателство. Всички спорове, които биха могли да възникнат от договорите, уредени от тези условия, ще бъдат предадени - по наш избор - на компетентния съдия в окръг Цутфен или ще бъдат представени на арбитражен съд, който да бъде назначен в съответствие с разпоредбите на "Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(арбитражен съвет за металната промишленост и търговия) в Хага.
Това условие не засяга правото на страните да поискат от председателя на съда разпореждане чрез съкратено производство.
Този раздел е валиден, доколкото законовите актове не са против него.

*********

ФАКСИРАН НА 26 СЕПТЕМВРИ 2019, НОМЕР 31/2019, В СЛУЖБАТА НА СТРАНАТА-СЪД В ЦУТФЕН

Изтеглете нашите общи условия за доставка и плащане като PDF