Nemáte žádné položky v nákupním košíku.

OBECNÉ PODMÍNKY DORUČENÍ A PLATBY

of Ruysch International BV, sídlo Zutphen

DEFINICE

Pojmy použité v těchto Všeobecných podmínkách mají následující význam:
RI / we: Ruysch International BV
Kupující: jakákoli (právnická) osoba, která uzavřela smlouvu s RI, nebo která RI pověřila nákupem, a třetí strana, která je právně vázána provizí.
Dohoda / provize: jakákoli písemná nebo ústní dohoda mezi RI a kupujícím.

1. VŠEOBECNÉ

Tyto podmínky se budou vztahovat na nedílnou součást všech písemných a ústních smluv, jichž jsme stranou.

2. NABÍDKY

Všechny nabídky jsou nezávazné, pokud neobsahují lhůtu pro přijetí. Pokud bude nabídka bez závazku a bude přijata, máme právo nabídku zrušit do dvou pracovních dnů po obdržení nabídky.

3. CENY

 1. Uvedené ceny jsou ceny ze závodu společnosti Gravendeel a jsou bez DPH a bez poplatků za balení.
 2. Náklady na dopravu, spedici a poštovné jsou na náklady kupujícího, stejně jako vládní poplatky a poplatky přímo spojené s dodávkou.
 3. Dohodnuté ceny vycházejí z nákladů na materiál a mezd platných v den nabídky.
 4. Pokud a v rozsahu, v jakém období mezi datem nabídky a dodáním nebo dokončením přesáhne období 6 měsíců, došlo v uvedeném období ke změnám mezd a cen materiálů atd., Bude dohodnutá cena nebo sjednaná částka být proporcionálně změněn. Platba jakýchkoli dalších poplatků z důvodu tohoto článku bude provedena současně s celkovou částkou nebo s její poslední splátkou.

4. DOBA DODÁNÍ

 1. Uvedené dodací lhůty nebudou nikdy považovány za povinné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Následně máme být písemně deklarováni, pokud nedojde k doručení včas.
 2. Poté, co budeme prohlášeni za neplatné, budeme s kupujícím konzultovat dodržování nebo případně zrušení smlouvy.
  V takovém případě bude mít kupující nárok na náhradu pouze v případě, že to bylo dohodnuto v předchozím písemném prohlášení.
 3. V žádném případě nebude kupující moci požadovat náhradu za následné škody.
 4. Pokud kupující nepřevezme zboží po uplynutí dodací lhůty, bude mu uloženo k dispozici na jeho účet a na jeho riziko.

5. DOPRAVA

Od okamžiku odeslání zboží putuje na riziko kupujícího. To platí také v případě, že bylo dohodnuto bezplatné doručení. Kupující je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na krytí tohoto rizika.

6. ODPOVĚDNOST

 1. Můžeme nést odpovědnost pouze za škody způsobené klientem přímo a výlučně vyplývající z naší nedbalosti za předpokladu, že náhrada bude vyplacena pouze za ty škody, proti nimž jsme byli pojištěni nebo jsme měli být přiměřeně pojištěni s ohledem na to, co je obvyklé v této oblasti podnikání.
 2. Následná ztráta z obchodování (přerušení provozu, ztráta příjmu atd.) Není způsobilá pro kompenzaci. V případě potřeby by měl klient uzavřít pojistnou smlouvu na krytí této škody.
 3. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené - v důsledku nebo během provádění prací nebo montáže dodaného zboží - na zpracovávaných předmětech nebo věcech, které jsou v blízkosti místa, kde se práce provádí.
 4. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí námi najatých asistentů.
 5. Škody, které máme zaplatit, budou zmírněny, když cena, kterou má klient zaplatit, je mírná v poměru ke škodě, kterou klient utrpěl.
 6. Klient se zavazuje poskytnout nám náhradu škody vůči jakýmkoli nárokům třetích stran na náhradu škod, které máme uhradit v souvislosti s použitím výkresů atd., Které jsme zaslali klientovi.

7. PLATBA

 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, platba se uskuteční do 30 dnů od data vystavení faktury.
 2. Kupující bude v prodlení od data začínajícího 30 dnů po datu vystavení faktury. Od tohoto okamžiku máme právo účtovat úrok z prodlení ve výši 1.5% za měsíc nebo procento, které je vyšší nebo nižší v souladu s tím, co lze rozumně považovat za přijatelné.
 3. Platby provedené kupujícím budou vždy považovány za platby všech splatných úroků a nákladů a následně faktur, které jsou splatné a splatné a byly nejdelší, i když kupující uvede, že se jedná o platbu za fakturu k pozdějšímu datu.
 4. V případě, že kupující /purchaser nesplní tento požadavek na platbu, pak kupující /purchaser uhradí veškeré náklady vzniklé mimosoudní cestou. Máme právo účtovat částku 10.00 EUR - na vyžádání v souvislosti s administrativními náklady. Náklady na inkaso jsou 15% z dlužné částky, včetně úroků, s výjimkou minimálně 250.00 EUR bez sales daň. Máme právo vypořádat veškeré nezaplacené faktury s prostředky, které máme z jakéhokoli důvodu pro kupujícího v držení /purchaser znepokojený.
 5. Dojde-li k jedné z níže popsaných situací, bude kupující držen v prodlení a v důsledku toho bude mít za to, že nedodržel podmínky smlouvy uvedené v článku 6.265 občanského zákoníku, podle kterého máme právo zrušit smlouva.
  • Na kupujícího je prohlášen konkurz, převede svůj majetek na své věřitele, podá návrh na úřední moratorium nebo je jeho majetek zcela nebo zčásti zabaven.
  • Kupující umírá nebo je vystaven zákonnému omezení.
  • Kupující nesplňuje konkrétní povinnost, kterou musí dodržovat podle zákona nebo na základě těchto podmínek.
  • Kupující nezaplatí částku uvedenou na konkrétní faktuře nebo její část ve lhůtě stanovené pro tento účel.
  • Kupující ukončí své podnikání nebo převede své podnikání zcela nebo částečně včetně příspěvku svého podnikání na stávající partnerství nebo partnerství, které má být uzavřeno, nebo kupující rozhodne o změně cílů svých společností.
  Ve výše uvedených případech máme také právo požadovat v plné výši částky, které nám kupující dosud nezaplatil, a vyzvednout si náš majetek nebo si tento majetek nechat okamžitě vyzvednout od kupujícího.

8. ZAJIŠTĚNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Kupující se stane vlastníkem dodávaného nebo dodávaného zboží pouze v pozastaveném stavu. Vlastníkem dodávaného nebo dodávaného zboží zůstaneme, dokud kupující nezaplatí naše nároky v souvislosti s posouzením smlouvy nebo podobné smlouvy. Rovněž zůstaneme vlastníkem dodávaného nebo dodávaného zboží, pokud kupující nezaplatí dodávky, které se uskutečnily nebo které se mají uskutečnit na základě smlouvy a dokud kupující nezaplatí nároky na něj z důvodu nedodržení těchto smluv, včetně nároků na pokuty, úroky a náklady.
 2. Kupující nemá právo - pokud nezaplatí výše uvedené pohledávky - založit zástavu nebo nevlastní zástavu na námi dodávané zboží a kupující se zavazuje uvést třetí strany, které si přejí připojit podobné zástavy ke zboží - jakmile o to požádáme - aby nebyl oprávněn k vytvoření zástavy. Kupující se navíc zaváže, že nepodepíše dokument připojující zástavu ke zboží. V takovém případě by se klient dopustil defalace.
 3. Pokud kupující nedodrží jakoukoli povinnost vůči nám vyplývající ze smlouvy, pokud jde o zakoupené zboží, jsme oprávněni zboží vzít zpět, aniž bychom to museli oznámit. Kupující nás zmocní ke vstupu na místo, kde se zboží nachází.
 4. Dáme kupujícímu zboží, které bylo dodáno, v okamžiku, kdy kupující splní své platební povinnosti vyplývající z této a podobných smluv, s výhradou našeho zástavního práva na další nároky, které na kupujícího máme. Na naši první žádost s námi kupující bude spolupracovat na uskutečnění požadovaných transakcí.

9. STÍŽNOSTI

 1. Kupující se nemůže dovolávat vadného plnění, pokud u nás písemně nepodal stížnost v přiměřené lhůtě poté, co zjistil nebo měl vadu přiměřeně zjistit.
 2. Přiměřenou dobou je třeba rozumět do 8 dnů po dokončení práce nebo po uskutečnění dodávky zboží.
 3. Stížnosti na faktury se podávají písemně do 8 dnů po obdržení faktury.
 4. Kupující ztrácí veškerá práva a pravomoci, které mu byly k dispozici z důvodu neplatnosti, pokud nepodal stížnost ve výše uvedených podmínkách a / nebo nám umožnil napravit chyby.

10. ZÁRUKA

Pokud a v rozsahu, v jakém jsme poskytli záruku na námi dodávané zboží, je taková záruka omezena na materiálové a výrobní vady. Naše záruka znamená, že závady napravíme na naše náklady nebo zčásti nebo úplně vezmeme zpět námi dodávané zboží, které bude nahrazeno novou dodávkou. Je-li nabízeno zboží k opracování, opravě atd., Záruka se vztahuje pouze na spolehlivost zpracování provedené práce. Naše záruka není platná:

 1. Pokud závady vyplývají z nevhodného použití nebo z jiných příčin než nezdravé materiály nebo výroba;
 2. Pokud po dohodě dodáváme použitý materiál nebo použité zboží;
 3. Pokud nelze příčinu poruchy jednoznačně prokázat.

Záruka na námi nevyrobené díly nepřekračuje záruku, kterou nám poskytli naši dodavatelé. Naše záruka zaniká: v případě závad, které jsou částečně nebo zcela způsobeny vládními předpisy s ohledem na kvalitu nebo povahu použitých materiálů nebo s ohledem na výrobní proces; pokud kupující upraví nebo opraví dodaný materiál (nebo nechá tento materiál upravit nebo opravit) z vlastní iniciativy během záruční doby nebo pokud kupující nesplní, nesplní řádně nebo včas požadavky uvedené v této nebo jakékoli jiné související smlouvě.
Kupující bude oprávněn dovolávat se našich záručních povinností, až když plně splní své platební povinnosti.

11. NEDOSTATEČNOST PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Pokud jej po uzavření smlouvy nelze splnit kvůli okolnostem, které nám nebyly známy v době uzavření smlouvy, máme právo požadovat, aby byla smlouva pozměněna takovým způsobem, aby bylo možné ji nést z objednávky.
 2. Kromě toho budeme mít právo pozastavit povinnost plnit své závazky a nebudeme v prodlení, pokud - kvůli změnám okolností v době uzavření smlouvy, které nebylo možné rozumně očekávat a které byly nad naše kontrola - je nám dočasně bráněno v plnění našich povinností.
 3. Okolnosti uvedené v písm. B. je třeba chápat také tak, že rozumíme okolnostem, že naši dodavatelé neplní své povinnosti, stejně jako požárem, stávkou nebo zastavením práce nebo ztrátou materiálů, které mají být zpracovány, zákazem dovozu nebo obchodu.
 4. Pozastavení nebude povoleno, pokud se splnění povinností stalo trvalou nemožností nebo pokud dočasná nemožnost překročila dobu 6 měsíců. V takovém případě bude smlouva mezi stranami zrušena, aniž by kterákoli ze stran měla nárok na náhradu vzniklé škody nebo na náhradu vzniklou v důsledku zrušení.
 5. Pokud jsme částečně splnili své závazky, máme nárok na část fixní ceny odpovídající provedeným pracím a vzniklým nákladům.

12. ANTIKORUPCE

 1. Kupující je povinen vždy dodržovat všechny povinnosti a omezení vyplývající ze všech příslušných protikorupčních právních předpisů ve Spojených státech, Velké Británii, Nizozemsku, Evropské unii a každé další zemi, která je nebo může být implementací dohody. (Protikorupční legislativa).
 2. Každá nabídka a každé přijetí zaměstnanci nebo členy představenstva kupujícího peníze, dary, dary, cestování, zábavu nebo jiné protiplnění související se smlouvou nebo prodejcem a je zamýšleno nebo může být považováno za pobídku k určitému způsobu je striktně zakázáno.
 3. Kupující nesmí přímo ani nepřímo nabízet, slibovat ani dávat žádné politické straně, kampani, vládní agentuře, úředním nebo (zaměstnancům) veřejným institucím, státním podnikům, organizacím, mezinárodním institucím za účelem získání nebo zachování obchodní či jiné nepatřičné výhody v souvislosti s smlouva nebo prodejce.
 4. V souvislosti s dohodou nebo kupujícím prodávající nenabízí, neslibuje, neposkytuje ani nepřijímá obchodní vztah, pokud neexistuje spravedlivý základ a není to v kontextu současného podnikání přiměřené a jinak není v souladu s místními zákony.
 5. Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího, pokud se dozví o jakékoli situaci v průběhu smlouvy, která by mohla být v rozporu s protikorupční legislativou.
 6. Pokud kupující nesplní, včas nebo řádně nesplní povinnosti podle tohoto článku, má prodávající právo okamžitě ukončit smlouvu bez předchozího upozornění, pozastavit nebo ukončit smlouvu bez odpovědnosti za náhradu škody prodávajícího a s plnou odpovědností za náhradu škody kupujícího na straně prodávajícího, například podle uvážení prodávajícího.

13. POUŽÍVÁNÍ A DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ DO SANKČNÍCH ZEMÍ PŘÍRODNÍCH A PRÁVNÍCH, KDE SE POUŽIJE TREST

 1. Prodejce dodržuje evropské předpisy uložené Evropskou komisí a OFAC (kapitola 6 Charty OSN) týkající se sankčních zemí a / nebo fyzických či právnických osob, kde je sankce použitelná. Na základě těchto předpisů prodejce neomezuje žádné nebo omezuje transakce se zeměmi uvedenými na seznamu zemí, na které se vztahují sankce.
 2. Zákazník má zakázáno prodávat dodatečně dodané zboží za účelem sankcionování pozemků nebo fyzických nebo právnických osob, což jsou sankce, které jsou popsány na webových stránkách OFAC, trvalou klauzulí uloženou EU a OFAC.
 3. Možné dodáním zboží třetí osobě, se provádí na výhradní odpovědnost purchaser. Je odpovědností kupujícího rozhodnout o dodávce nebo neprovedené do takzvaných sankčních zemí nebo zemí, které podléhají zákonným omezením, prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky dodávky produktů, což je zvláště důležité při dodání produkty pro země, které jsou v čele se současnými dodavateli a sankcemi. Kupující odškodní prodávajícího za všechny nároky třetích stran v tomto ohledu.
 4. Prodávající má právo odvolat nabídku za předpokladu, že nebudou dodržovány předpisy týkající se nedodržování sankčních zemí.

14. VÝKRESY

Výkresy, mapy, fotografie, obrázky a / nebo specifikace zůstanou naším majetkem. Uvedené dokumenty nám mají být na naši žádost neprodleně vráceny se pokutou 500 EUR za den. Pokud kupující a / nebo třetí strany použijí uvedený materiál bez našeho svolení, máme právo požadovat od kupujícího náhradu škody a ušlý zisk.

15. APLIKOVANÉ PRÁVO

Všechny smlouvy, na které se vztahují tyto všeobecné dodací a platební podmínky, se řídí holandským právem. Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze smluv, které se řídí těmito podmínkami, budou předloženy - s výhradou naší volby - příslušnému soudci v okrese Zutphen nebo předloženy rozhodčímu soudu, který bude jmenován v souladu s předpisy „Stichting“ Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(správní rada nadace pro rozhodování v kovopriemyslu a obchodu) v Haagu."
Touto podmínkou není dotčeno právo stran požádat předsedu soudu o vydání rozhodnutí v rámci zkráceného řízení.
Tento oddíl je platný, protože právní předpisy proti němu nebrání.

*********

SOUBOR DO 26. ZÁŘÍ 2019, ČÍSLO 31/2019, V ZÁZNAMOVÉ ÚŘADU ZEMĚ - SOUDU V ZUTPHEN

Stáhněte si naše všeobecné dodací a platební podmínky ve formátu PDF