OBECNÉ PODMÍNKY DORUČENÍ A PLATBY

of Ruysch International BV, se sídlem Zutphen

DEFINICE

Pojmy použité v těchto Všeobecných podmínkách mají následující význam:
RI / we: Ruysch International BV
Kupující: jakákoli (právnická) osoba, která uzavřela smlouvu s RI, nebo která RI pověřila nákupem, a třetí strana, která je právně vázána provizí.
Dohoda / provize: jakákoli písemná nebo ústní dohoda mezi RI a kupujícím.

1. VŠEOBECNÉ

Tyto podmínky se budou vztahovat na nedílnou součást všech písemných a ústních smluv, jichž jsme stranou.

2. NABÍDKY

Všechny nabídky jsou nezávazné, pokud neobsahují lhůtu pro přijetí. Pokud bude nabídka bez závazku a bude přijata, máme právo nabídku zrušit do dvou pracovních dnů po obdržení nabídky.

3. CENY

 1. Uvedené ceny jsou ceny z výroby společnosti Gravendeel a jsou bez DPH a bez balných poplatků.
 2. Náklady na dopravu, spedici a poštovné jsou na náklady kupujícího, jakož i vládní poplatky a dávky přímo spojené s dodávkou.
 3. Ceny dohodnuté jsou založeny na nákladech na materiál a mzdy platných v den kotace.
 4. Pokud období mezi datem nabídky a dodáním nebo dokončením přesáhne období 6 měsíců a mzdy a ceny materiálů atd. Prošly ve zmíněném období změnami, bude dohodnutá cena nebo dohodnutá částka být úměrně změněny. Platba jakýchkoli dodatečných poplatků z důvodu tohoto článku se uskuteční současně s celkovou částkou nebo její poslední splátkou.

4. DOBA DODÁNÍ

 1. Uvedené dodací lhůty nebudou nikdy považovány za závazné, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že k doručení nedojde včas, je tedy třeba písemně deklarovat výchozí platbu.
 2. Poté, co bylo prohlášeno v prodlení, budeme s kupujícím konzultovat dodržování nebo případně zrušení smlouvy.
  V takovém případě bude mít kupující nárok na náhradu, pouze pokud bylo s tím dohodnuto v předchozím písemném prohlášení.
 3. V žádném případě nebude kupující moci požadovat náhradu za následné škody.
 4. Pokud kupující nepřijme dodání zboží po uplynutí dodací lhůty, bude na jeho účet a na jeho riziko uloženo.

5. DOPRAVA

Od okamžiku odeslání se veškeré zboží přepravuje na riziko kupujícího. To platí také v případě, že bylo dohodnuto bezplatné doručení. Kupující je povinen uzavřít pojistku na krytí tohoto rizika.

6. ODPOVĚDNOST

 1. Můžeme nést odpovědnost pouze za škody vzniklé klientovi přímo a výhradně v důsledku naší nedbalosti s vědomím, že náhrada bude vyplacena pouze za ty škody, proti nimž jsme byli pojištěni nebo měli být přiměřeně pojištěni, s ohledem na to, co je obvyklé v tento obor podnikání.
 2. Následná obchodní ztráta (přerušení provozu, ztráta příjmu atd.) Není způsobilá pro kompenzaci. V případě potřeby by měl klient uzavřít pojistnou smlouvu na krytí této škody.
 3. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené - v důsledku nebo během provádění prací nebo při montáži dodaného zboží - předmětům, které jsou opracovávány, nebo věci, které jsou v blízkosti místa, kde se práce provádí.
 4. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí námi najatých asistentů.
 5. Škody, které máme zaplatit, budou zmírněny, pokud je cena, kterou má klient zaplatit, v poměru ke škodě, kterou klient utrpěl, nepatrná.
 6. Klient se zavazuje, že nám poskytne náhradu za jakékoli nároky třetích stran na náhradu škody, kterou zaplatíme v souvislosti s použitím výkresů atd. Zasílaných klientovi.

7. PLATBA

 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, platba se uskuteční do 30 dnů od data vystavení faktury.
 2. Kupující bude ve výchozím nastavení ode dne začínajícího 30 dnů po datu vystavení faktury. Od této chvíle máme právo účtovat úrok z prodlení ve výši 1.5% za měsíc nebo procento, které je vyšší nebo nižší v souladu s tím, co lze přiměřeně považovat za přijatelné.
 3. Platby provedené kupujícím budou vždy považovány za platby všech splatných úroků a nákladů a následně za faktury, které jsou splatné a splatné a byly nesplacené nejdéle, i když kupující uvede, že se jedná o fakturu s pozdějším datem.
 4. V případě, že kupující / kupující nesplní tuto žádost o platbu, uhradí kupující / kupující veškeré náklady vzniklé mimosoudně. Máme právo účtovat částku 10.00 EUR - za požadavek v souvislosti s administrativními náklady. Náklady na výběr činí 15% z dlužné částky, včetně úroků, s minimem 250.00 EUR bez daně z obratu. Máme právo vyřídit všechny nezaplacené faktury prostředky, které máme z jakéhokoli důvodu k dispozici pro dotyčného kupujícího / kupujícího.
 5. Pokud dojde k některé z níže popsaných situací, bude kupující v prodlení, a bude tedy považováno za nedodržení podmínek smlouvy uvedených v bodě 6.265 občanského zákoníku, podle kterých máme právo na zrušení smlouva.
  • Kupující je prohlášen za bankrot, postoupí jeho majetek věřitelům, podá návrh na oficiální moratorium nebo je jeho majetek zcela nebo zčásti připojen.
  • Kupující umírá nebo je vystaven zákonnému omezení.
  • Kupující nesplňuje konkrétní povinnost, kterou musí dodržovat podle zákona nebo na základě těchto podmínek.
  • Kupující nezaplatí částku uvedenou na konkrétní faktuře nebo její část ve lhůtě stanovené pro tento účel.
  • Kupující ukončí svou činnost nebo převede své podnikání zcela nebo částečně, včetně příspěvku svého podnikání na existující partnerství nebo partnerství, které má být uzavřeno, nebo kupující rozhodne o změně v cíli (cílech) své společnosti.
  Ve výše uvedených případech máme také právo požadovat v plné výši částky, které nám kupující dosud nezaplatil, a vyzvednout náš majetek nebo nechat náš majetek okamžitě vyzvednout od kupujícího.

8. ZAJIŠTĚNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Kupující se stane vlastníkem dodaného nebo dodaného zboží za podmíněného stavu. Budeme i nadále vlastníkem dodaného nebo dodaného zboží, dokud kupující nezaplatí naše nároky v souvislosti s plněním smlouvy nebo podobné smlouvy. Zůstaneme také vlastníkem dodaného nebo dodaného zboží, dokud kupující nezaplatí dodávky, které se uskutečnily nebo které se mají uskutečnit na základě smlouvy, a dokud kupující nezaplatí nároky na něj z důvodu nedodržení těchto smluv, včetně nároků na pokutu, úroky a náklady.
 2. Kupující nemá právo - pokud nezaplatil výše uvedené nároky na něj - připojit zástavní nebo nezpracované zástavy ke zboží dodávanému námi a kupující se zavazuje stát třetím osobám, které si přejí připojit ke zboží podobné zástavní právo - jakmile to požadujeme - aby nebyl oprávněn vytvořit zástavu. Kupující se dále zavazuje nepodepsat dokument připojující zástavu ke zboží, v takovém případě by se klient dopustil zneplatnění.
 3. Pokud kupující nesplní jakoukoli povinnost vůči nám vyplývající ze smlouvy, pokud jde o nakoupené zboží, budeme mít právo zboží vzít zpět bez předchozího upozornění. Kupující nás opravňuje k zadání místa, kde se zboží nachází.
 4. Odevzdáme kupujícímu vlastnictví zboží, které bylo dodáno v okamžiku, kdy kupující splnil své platební povinnosti vyplývající z této a podobných smluv, na které se vztahuje naše zástavní právo na jiné nároky, které na kupujícího máme. Na naši první žádost bude kupující s námi spolupracovat při realizaci požadovaných transakcí.

9. STÍŽNOSTI

 1. Kupující nemůže reklamovat vadné plnění, pokud u nás nepodal písemnou stížnost v přiměřené lhůtě poté, co zjistil nebo měl-li přiměřeně zjistit chybu.
 2. Přiměřená lhůta musí být učiněna do 8 dnů po dokončení práce nebo po dodání zboží.
 3. Stížnosti na faktury se podávají písemně do 8 dnů po obdržení faktury.
 4. Kupující ztrácí veškerá práva a pravomoci, které mu byly k dispozici z důvodu invalidity, pokud nepodal stížnost ve výše uvedených podmínkách a / nebo nám umožnil opravit vady.

10. ZÁRUKA

Pokud a vzhledem k tomu, že jsme poskytli záruku na námi dodané zboží, je tato záruka omezena na materiálové a výrobní vady. Naše záruka znamená, že napravíme vady na naše náklady nebo částečně nebo úplně zpět zboší dodané zboží nahradíme novou dodávkou. Pokud je zboží nabízeno ke zpracování, opravě atd., Záruka se vztahuje pouze na spolehlivost zpracování díla, které má být provedeno. Naše záruka není platná:

 1. Pokud závady vyplývají z nevhodného použití nebo z jiných příčin než nezdravé materiály nebo výroba;
 2. Pokud po dohodě dodáváme použitý materiál nebo použité zboží;
 3. Pokud nelze příčinu poruchy jednoznačně prokázat.

Záruka na námi nevyráběné díly nepřesahuje záruku, kterou nám poskytli naši dodavatelé. Naše záruka zaniká: v případě závad, které jsou částečně nebo zcela způsobeny vládními předpisy s ohledem na kvalitu nebo povahu použitých materiálů nebo s ohledem na výrobní proces; pokud Kupující upraví nebo opraví dodaný materiál (nebo nechá tento materiál pozměnit nebo opravit) z vlastního podnětu během záruční doby nebo pokud Kupující nesplní, nesplní správně nebo včas, požadavky vyplývající z této nebo jiné související smlouvy.
Kupující bude mít právo dovolávat se našich záručních povinností, pouze pokud plně splní své platební povinnosti.

11. NEDOSTATEČNOST PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Pokud po uzavření smlouvy nelze splnit kvůli okolnostem, které nám nebyly známy v době uzavření smlouvy, máme právo požadovat, aby byla smlouva pozměněna tak, aby bylo možné i nadále provádět z objednávky.
 2. Kromě toho budeme mít právo pozastavit povinnost plnit naše závazky a nebudeme v prodlení, pokud - kvůli změnám okolností v době uzavření smlouvy, které nebylo možné rozumně očekávat a které byly nad rámec našich kontrola - je dočasně bráněno v plnění našich povinností.
 3. Okolnosti uvedené pod b. musí být také brána v úvahu skutečnost, že naši dodavatelé nedodržují své povinnosti, jakož i oheň, stávky nebo zastavení práce nebo ztráta materiálů, které mají být zpracovány, zákaz dovozu nebo obchodu.
 4. Pozastavení není povoleno, pokud se plnění závazků stalo trvalou nemožností nebo pokud dočasná nemožnost překročila období 6 měsíců. V takovém případě bude smlouva mezi stranami zrušena, aniž by kterákoli ze stran měla nárok na náhradu způsobené škody nebo aby jí byla v důsledku zrušení způsobena.
 5. Pokud jsme částečně splnili své závazky, máme nárok na část pevné ceny odpovídající provedené práci a vynaloženým nákladům.

12. ANTIKORUPCE

 1. Kupující musí vždy dodržovat všechny povinnosti a omezení vyplývající ze všech platných protikorupčních právních předpisů ve Spojených státech, Velké Británii, Nizozemsku, Evropské unii a každé další zemi, která je nebo může být prováděním dohody (Protikorupční právní předpisy).
 2. Každá nabídka a každé přijetí peněz, darů, dárků, daru, cestování, zábavy nebo jiného protiplnění vztahujícího se ke smlouvě nebo prodejci ze strany zaměstnanců nebo členů představenstva a je nebo může být považováno za pobídku k jednání určitým způsobem, je striktně zakázáno.
 3. Kupující nesmí přímo ani nepřímo nabízet, slibovat ani dávat žádné politické straně, kampani, vládní agentuře, oficiálním nebo (zaměstnaneckým) veřejným institucím, státním podnikům, organizacím, mezinárodním institucím za účelem získání nebo udržení obchodu nebo jiné nepřiměřené výhody v souvislosti s smlouva nebo prodejce.
 4. V souvislosti se smlouvou nebo kupujícím nebude prodávající nabízet, slibovat, dávat nebo přijímat obchodní vztahy, ledaže by to bylo spravedlivé a v kontextu stávajícího obchodu přiměřené a jinak v souladu s místními zákony.
 5. Kupující neprodleně informuje prodávajícího, pokud se dozví o jakékoli situaci v průběhu smlouvy, která by mohla být v rozporu s protikorupčními právními předpisy.
 6. Pokud kupující nesplní včas, nebo včas nesplní povinnosti podle tohoto článku, má prodávající právo okamžitě ukončit smlouvu bez předchozího upozornění, pozastavit nebo ukončit, aniž by byl odpovědný za odškodnění prodávajícího as plnou odpovědností za odškodnění kupujícího proti straně prodávajícího, například podle uvážení prodávajícího.

13. POUŽITÍ PRODUKTŮ A DODÁVÁNÍ VÝROBKŮ V SANKČNÍCH ZEMÍCH PŘÍRODNÍCH A PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA SANKCI

 1. Prodávající dodržuje evropské předpisy uložené Evropskou komisí a OFAC (kapitola 6 Charty OSN) týkající se sankčních zemí a / nebo fyzických nebo právnických osob, pokud je sankce použitelná. Na základě těchto předpisů Prodávající neprovádí žádné transakce se zeměmi uvedenými na seznamu sankcí nebo je omezuje.
 2. Zákazníkovi je zakázáno prodávat dodané zboží sankcionovaným zemím nebo fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou sankcemi, které jsou popsány na webových stránkách OFAC, na základě trvalé doložky uložené EU a OFAC.
 3. Možné dodání zboží třetí osobě, je prováděno na výhradní odpovědnost kupujícího. Kupující je povinen rozhodnout o dodávce nebo neučinění tzv. Sankčním zemím nebo zemím, které podléhají zákonným omezením, prodejce nenese žádnou odpovědnost za důsledky dodávek produktů, což je zejména při dodání zboží produkty předním dodavatelům a současným zemím s sankcemi na dodavatele. Kupující je povinen odškodnit prodávajícího v tomto ohledu za všechny nároky třetích osob.
 4. Prodávající má právo odvolat nabídku za předpokladu, že předpisy týkající se nedodržování sankčních zemí.

14. VÝKRESY

Výkresy, mapy, fotografie, obrázky a / nebo specifikace zůstanou naším majetkem. Uvedené dokumenty nám musí být na naši žádost neprodleně vráceny s pokutou 500, - EUR za den. Pokud Kupující a / nebo třetí strany používají uvedený materiál bez našeho svolení, máme právo požadovat od Kupujícího náhradu škody a ušlý zisk.

15. APLIKOVANÉ PRÁVO

Všechny smlouvy, na které se vztahují tyto všeobecné dodací a platební podmínky, se řídí nizozemským zákonem. Jakékoli spory, které by mohly vzniknout ze smluv upravených těmito podmínkami, budou předloženy - podle našeho výběru - příslušnému soudci v okrese Zutphen nebo předloženy rozhodčímu soudu, který bude jmenován v souladu s ustanoveními „Stichting“ Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(správní rada rozhodčího výboru pro kovoprůmysl a obchod) v Haagu.
Touto podmínkou není dotčeno právo stran požádat předsedu soudce o rozhodnutí o předběžné otázce.
Tento oddíl je platný, protože právní předpisy proti němu nebrání.

*********

SOUVISEJÍCÍ SE 26. SEČEMEM 2019, ČÍSLO 31/2019, NA ZÁZNAMU ÚČETNÍHO DVORA ZUTFENU

Stáhněte si naše všeobecné dodací a platební podmínky ve formátu PDF