در کارت خرید شما گزینه ای وجود ندارد.

گروههای موتور STORK WERKSPOOR DIESEL:

280

12sw28 ، 12SW280 ، 16sw28 ، 16SW280 ، 18SW28 ، 6SW28 ، 6SW280 ، 8SW28 ، 8SW280 ، 9SW280 ، SW 280 ، SW28 ، SW280 ، SWD280

410

12TM410، 12TM410B، 12TM410D، 12TM410R، 12TM410RR، 16TM410، 16TM410B، 16TM410C، 16TM410R، 16TM410RR، 18TM410، 18TM410C، 20TM410، 20TM4410C، 6TM410، 6TM410A، 6TM410B، 6TM410C، 6TM410D، 6TM410L، 6TM410LL، 6TM410LR، 6TM410RL، 6TM410RR، 6TMS410، 6TMS410RR، 8TM410، 8TM410 (نوع A)، 8TM410A، 8TM410B، 8TM410C، 8TM410LR، 8TM410Rl، 8TM410RR، 8TMS410، 9TM410، 9TM410A، 9TM410A، 9TM410B، 9TM410C، 9TM410D، 9TM410LL، 9TM410LR، 9TM410RL، 9TM410RR، 9TM410RR / LL ، 9TMS410 ، TM 410 ، TM410 (نوع C) ، TM 410 (نوع RL) ، TM410 (نوع A) ، TM410 (نوع B) ، TM410C ، TM410LL ، TM410LR ، TM410RR

150

150، 158، AR150، ARO150، ARO156، ARO156K، ARO158، ARO158K، R(O)150، R150، R153، R155، R156، R158، R158K، RO150، RO154، RO155، RO155، RO156، RO156، RO158، RO158، RO155، RO156، RSXNUMX، RSXNUMX

210

210 ، ABR210 ، ABR216S ، ABRO210 ، AR215 ، AR216 ، ARO218 ، BR210 ، BR214 ، BR215 ، BR216 ، BR218 ، BRO210 ، BRO215 ، BRO215S ، BRO216 ، BRO216S ، BRO218 ، DR216 ، DRO210 ، DRO210 ، DROK216 DRO216K ، R218 ، RHO218 ، RHO219 ، RHO210K ، RHO210KS ، RHO215 ، RHO215K ، RHO215 ، RHO216K ، RO216K ، SWD

240

F240، 6F240، 6FCHD240، 6FDHD240، 6FEHD240، 6FFHD240، 6FG240، 6FGHD240، 6FHD240، 6FHD240F، 6FHD240G، 6SW240، 8FAHD240، 8FBHD240، 8FCHAD240، 8FCHD240، 8FDHD240، 8FEHD240، 8FFHD240، 8FG240، 8FGHD240، 8FHD 240، 8FHD240F، 8FHD 240G، 8sw240، 9 FBHD 240، 9F240، 9FBHD240، 9FCHD240، 9FDHD240، 9FEHD240، 9FFHD240، 9FG240، 9FGHD240، 9FHD240، 9FHD240F، 9FHD240G، 9SW240، F240، F240، F240، F240، F240، F240D240 FHAD240 ، FHD240 ، FHD240G ، SW240

620

9TM620C ، TM620

* کلیه محصولات برای نوع و مارک ذکر شده آن مناسب است. هر شماره قسمت نمایش داده شده فقط برای شناسایی محصول استفاده می شود.