Þú hefur engar vörur í körfunni þinni.

Almennar skilmálar um afhendingu og greiðslu

of Ruysch International BV, skráð skrifstofa Zutphen

SKILGREININGAR

Hugtökin sem notuð eru í þessum almennu skilmálum hafa eftirfarandi merkingu:
RI / við: Ruysch International BV
Kaupandi: sérhver (löglegur) aðili sem hefur gert samning við RI, eða sem hefur falið RI að gera kaup, og þriðja aðila sem er löglega bundinn af þóknun.
Samningur / þóknun: hvers kyns skriflegan eða munnlegan samning milli RI og kaupanda.

1. ALMENNT

Þessir skilmálar eiga við og mynda óleysanlegur hluti allra skriflegra og munnlegra samninga sem við erum aðili að.

2. TILBOÐ

Öll tilboð eru án þátttöku nema þau innihaldi frest til samþykktar. Ef tilboðið er án þátttöku og það er samþykkt höfum við rétt til að rifta tilboði innan tveggja virkra daga frá því að við höfum fengið tilboðið.

3. VERÐ

 1. Verðin sem gefin eru upp eru verð frá verksmiðjunni og eru án VSK og án pakkningagjalda.
 2. Flutnings-, flutnings- og burðargjaldskostnaður er á kostnað kaupanda, auk opinberra gjalda og gjalda sem tengjast afhendingunni.
 3. Verðið sem samið var um byggist á efniskostnaði og launum eins og þau voru í gildi á tilboðsdegi.
 4. Ef og að því leyti sem tímabilið frá tilboðsdegi til afhendingar eða frágangs er lengra en 6 mánuðir og laun og verð á efni o.s.frv. Hafa tekið breytingum á því tímabili, verður samið verð eða sú upphæð sem samið er um verið breytt hlutfallslega. Greiðsla viðbótargjalda vegna þessarar greinar fer fram á sama tíma og heildarupphæðin eða síðustu afborgun þeirra.

4. Tímabil afhendingar

 1. Uppgefin afhendingartímabil verða aldrei álitin lögbundin, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þess vegna eigum við að lýsa yfir vanskilum skriflega ef afhending misheppnast ekki í tæka tíð.
 2. Eftir að hafa verið lýst yfir í vanskilum munum við ráðfæra okkur við kaupanda um hvort farið sé að ógildingu samningsins eða þar sem við á.
  Í því tilviki mun kaupandi aðeins eiga rétt á bótum ef um það hefur verið samið í fyrri skriflegri yfirlýsingu.
 3. Í engu tilviki mun kaupandi geta krafist bóta fyrir afleiddu tjóni.
 4. Ef kaupandi hefur ekki tekið við vörunni eftir að afhendingartímabilið er útrunnið verða þær geymdar til ráðstöfunar fyrir hans reikning og á hans ábyrgð.

5. Flutningur

Frá sendingartímabilinu ferðast allar vörur á áhættu kaupanda. Þetta á einnig við þegar samið hefur verið um ókeypis afhendingu. Kaupandi á að taka vátryggingarskírteini til að mæta þessari áhættu.

6. ÁBYRGÐ

 1. Við getum aðeins verið ábyrgir fyrir tjóni sem viðskiptavinurinn hefur borið beint og eingöngu vegna vanrækslu okkar á þeim skilningi að bætur verða aðeins greiddar fyrir þær skaðabætur sem við vorum tryggðir gegn eða hefðum átt að vera tryggðir með hliðsjón af því sem tíðkast í þessa atvinnugrein.
 2. Afleidd viðskiptatap (truflun á rekstri, tekjutap osfrv.) Er ekki gjaldgengur. Ef þess er krafist ætti viðskiptavinur að taka vátryggingarskírteini til að greiða fyrir tjónið.
 3. Við getum ekki verið ábyrgir fyrir tjóni sem orsakast - vegna eða við framkvæmd vinnu eða samsetningu afhendra vara - á hlutum sem unnið er að eða hlutum sem eru í nágrenni staðarins þar sem vinnan fer fram.
 4. Við getum ekki verið ábyrg fyrir tjóni af völdum viljandi eða af stórfelldu gáleysi aðstoðarmanna sem ráðnir eru af okkur.
 5. Tjóninu sem við eigum að greiða verður stillt í hóf þegar verðið sem viðskiptavinurinn á að greiða er lítið í hlutfalli við tjónið sem viðskiptavinurinn hefur orðið fyrir.
 6. Viðskiptavinur skuldbindur sig til að veita okkur skaðabætur gegn kröfum þriðja aðila vegna tjóns sem við greiðum í tengslum við notkun teikninga o.s.frv. Sem við sendum til viðskiptavinar.

7. Greiðsla

 1. Greiðsla skal fara fram innan 30 daga frá dagsetningu reiknings nema annað sé sérstaklega tekið fram.
 2. Kaupandi verður í vanskilum frá þeim degi sem hefst 30 dögum eftir dagsetningu reikningsins. Frá því augnabliki höfum við rétt til að rukka vexti vegna seinkunar sem nemur 1.5% á mánuði eða hlutfalli sem er hærra eða lægra í samræmi við það sem eðlilegt getur talist viðunandi.
 3. Alltaf verður litið á greiðslur af hendi kaupanda sem greiðslu á öllum tilhlýðilegum hagsmunum og kostnaði og í kjölfarið af reikningum sem eru gjaldfallnir og hafa verið útistandandi lengst, jafnvel þó að kaupandi segi að um sé að ræða greiðslu vegna reiknings síðar.
 4. Komi til þess að kaupandi /purchaser stenst ekki þessa kröfu um greiðslu, þá kaupandinn /purchaser mun skulda allan kostnað sem fellur til innan og utan dómstóla. Við höfum rétt til að rukka upphæð 10.00 € - á hverja kröfu í tengslum við stjórnunarkostnað. Innheimtukostnaður er 15% af skuldinni, að meðtöldum vöxtum, með fyrirvara um að lágmarki € 250.00 að frátöldum sales skattur. Við höfum rétt til að gera upp ógreidda reikninga með fjármunum sem við, af hvaða ástæðu sem er, höfum í höndum kaupanda /purchaser hlutaðeigandi.
 5. Komi til einhvers af aðstæðunum sem lýst er hér að neðan verður kaupanda vanefnd og þar af leiðandi verður hann talinn hafa ekki uppfyllt skilmála samningsins eins og vísað er til í kafla 6.265 almennra laga, þar sem við höfum rétt til að ógilda. samningnum.
  • Kaupandi er úrskurðaður gjaldþrota, framselur lánardrottnum sínum eignir sínar, leggur fram beiðni um opinbera greiðslustöðvun eða eignir hans fylgja að fullu eða að hluta.
  • Kaupandi deyr eða hann er settur undir löglegt aðhald.
  • Kaupandi nær ekki tiltekinni skyldu sem hann ber samkvæmt lögum eða samkvæmt þessum skilmálum.
  • Kaupandi nær ekki að greiða upphæð sem tilgreind er á tilteknum reikningi eða hluta hans innan þess frests sem ákveðinn er fyrir þetta.
  • Kaupandi hættir viðskiptum sínum, eða flytur viðskipti sín að fullu eða að hluta til þar með talið framlagi fyrirtækis síns til núverandi sameignarfélags eða eins til að stofna til, eða kaupandi ákveður breytingu á markmiðum fyrirtækisins.
  Í ofangreindum tilvikum höfum við einnig rétt til að krefjast að fullu fjárhæðanna sem kaupandi hefur ekki greitt okkur ennþá og safna eignum okkar eða láta eignir okkar safnast þegar í stað af kaupanda.

8. VERSLUN fasteigna

 1. Kaupandi verður aðeins eigandi vörunnar sem afhent er eða verður afhent af okkur í þröngri stöðu. Við munum vera eigandi vörunnar sem afhent er eða verður afhent svo framarlega sem kaupandi hefur ekki greitt kröfur okkar vegna athugunar á samningnum eða sambærilegum samningi. Við munum einnig vera eigandi vörunnar sem afhentar eða afhentar svo framarlega sem kaupandi hefur ekki greitt þær afhendingar sem hafa átt sér stað eða eiga sér stað á grundvelli samningsins og svo framarlega sem kaupandi hefur ekki greitt kröfur á hann vegna bilunar í því að uppfylla þessa samninga, þar með talið kröfur vegna sektar, vaxta og kostnaðar.
 2. Kaupandi hefur ekki rétt til - svo framarlega sem hann hefur ekki greitt áðurnefndar kröfur á hann - að festa veð eða ófyrirséð veð á vörunum sem okkur eru afhentar og kaupandi skuldbindur sig til að láta þriðja aðila í té sem vilja festa svipað loforð á vörunni - um leið og við krefjumst þess - að hann hafi ekki heimild til að stofna loforð. Að auki mun kaupandi skuldbinda sig til að undirrita ekki skjal sem festir loforð við vörur, en þá mun viðskiptavinur framkvæma rýrnun.
 3. Ef kaupandi uppfyllir engar skuldbindingar gagnvart okkur sem stafa af samningnum að því er varðar keyptar vörur munum við hafa rétt til að taka vöruna til baka án þess að þurfa að tilkynna það. Kaupandi mun heimila okkur að fara inn á staðinn þar sem vörurnar eru.
 4. Við munum afhenda kaupanda umráð vörunnar sem var afhent frá því að kaupandi hefur uppfyllt skyldur sínar til að greiða vegna þessa og sambærilegra samninga með fyrirvara um loforð okkar vegna annarra krafna sem við höfum á kaupanda. Að fyrstu beiðni okkar mun kaupandi vinna með okkur til að koma á nauðsynlegum viðskiptum.

9. KLOFNIR

 1. Kaupandi getur ekki höfðað galla ef hann hefur ekki lagt fram kvörtun skriflega til okkar innan hæfilegs tíma eftir að hann uppgötvaði eða hefði með sanngirni átt að uppgötva bilunina.
 2. Taka þarf hæfilegan tíma til að þýða innan 8 daga eftir að verki er lokið eða eftir að vöru hefur verið afhent.
 3. Kvartanir um reikninga ber að leggja fram skriflega innan 8 daga frá því að reikningur hefur borist.
 4. Kaupandi missir öll réttindi og vald sem honum stóð til boða á grundvelli ógildingar hafi hann ekki lagt fram kvörtun með fyrrgreindum skilmálum og / eða gert okkur kleift að bæta gallana.

10. ÁBYRGÐ

Ef og að því leyti sem við höfum veitt ábyrgð með vörunum sem okkur eru afhentar, þá er slík ábyrgð bundin við efnis- og framleiðslugalla. Ábyrgð okkar þýðir að við munum bæta gallana á okkar kostnað eða taka aftur að hluta eða öllu leyti vöruna sem okkur er afhent til að skipta út nýrri sendingu. Ef boðið er upp á að vinna vörur, gera við þær o.s.frv., Þá tekur ábyrgðin aðeins til þess að vinnan sé framkvæmd. Ábyrgð okkar er ekki gild:

 1. Ef bilunin stafar af meiðandi notkun eða af öðrum orsökum en óheilbrigðum efnum eða framleiðslu;
 2. Ef við afhendum eftir samkomulagi notað efni eða notaðar vörur;
 3. Ef ekki er hægt að sanna skýrt orsök galla.

Ábyrgðin á hlutum sem ekki eru framleiddir af okkur fer ekki yfir þá ábyrgð sem birgjar okkar hafa gefið okkur. Ábyrgð okkar verður ógild: ef um er að ræða bilanir sem eru að hluta eða öllu leyti vegna reglna stjórnvalda um gæði eða eðli efnanna sem notuð eru eða með tilliti til framleiðsluferlisins; ef verkkaupi breytir eða lagfærir afhentu efni (eða lætur breyta eða lagfærir þetta efni) að eigin frumkvæði á ábyrgðartímabilinu eða ef kaupandi uppfyllir ekki, ekki á réttan hátt eða í tíma, kröfur sem stafa af þessum eða öðrum tengdum samningi.
Kaupandi mun aðeins hafa rétt til að kalla á ábyrgðaskyldur okkar þegar hann hefur að fullu staðið við skuldbindingar sínar til að greiða.

11. ÓMÖGNLEIKI TIL AÐ FRAMKOMA ORÐINU

 1. Ef eftir að hafa samið samninginn, þá er ekki hægt að uppfylla hann vegna aðstæðna sem við þekktum ekki á þeim tíma sem samningurinn var gerður, höfum við rétt til að krefjast þess að samningnum verði breytt á þann hátt að áfram sé mögulegt að bera út pöntunina.
 2. Að auki munum við hafa rétt til að fresta skyldu til að standa við skuldbindingar okkar og við verðum ekki í vanskilum ef við - vegna breytinga á aðstæðum á þeim tíma sem samningurinn var gerður sem ekki hefði verið hægt að búast við með sanngirni og voru umfram okkar stjórn - er tímabundið komið í veg fyrir að standa við skuldbindingar okkar.
 3. Aðstæðurnar sem nefndar eru í b. verður einnig að túlka þær kringumstæður að birgjar okkar standi ekki við skuldbindingar sínar, svo og eldur, verkfallsaðgerðir eða vinnustöðvun eða efnið sem vinna á að glatast, bann við innflutningi eða viðskiptum.
 4. Frestun verður ekki leyfð ef uppfylling skuldbindinganna er orðin varanlegur ómöguleiki eða ef tímabundinn ómöguleiki hefur farið yfir 6 mánuði. Í því tilviki verður samningur milli aðila riftur án þess að annar hvor aðilinn eigi rétt á bótum fyrir tjón sem hlotist hefur af því eða vegna tjónsins.
 5. Ef við höfum að hluta til staðið við skuldbindingar okkar höfum við rétt á hluta af föstu verði sem er í samræmi við þá vinnu sem unnin er og kostnaðinn sem til fellur.

12. LYFJAFRÆÐING

 1. Kaupandi skal ávallt uppfylla allar skuldbindingar og takmarkanir sem stafa af allri viðeigandi löggjöf gegn spillingu í Bandaríkjunum, Bretlandi, Hollandi, Evrópusambandinu og hverju öðru landi sem skiptir máli eða getur verið framkvæmd samningsins. (Löggjöf gegn spillingu).
 2. Hvert tilboð og hvert samþykki starfsmanna eða stjórnarmanna á kaupanda peninga, gjafir, gjafir, ferðalög, skemmtanir eða annað sem varðar samninginn eða seljandann og er ætlað, eða getur talist, hvati til að starfa á ákveðinn hátt er stranglega bönnuð.
 3. Kaupandi skal hvorki bjóða beint né óbeint, lofa eða gefa neinum stjórnmálaflokki, herferð, ríkisstofnun, opinberum eða (starfsmönnum) opinberum stofnunum, ríkisfyrirtækjum, samtökum, alþjóðastofnunum til að afla eða halda viðskiptum eða öðrum óviðeigandi kostum í tengslum við samninginn eða seljandinn.
 4. Í tengslum við samninginn eða kaupandi seljandi mun ekki bjóða, lofa, gefa eða samþykkja viðskiptasambönd, nema það sé sanngjörn grundvöllur og það er sanngjarnt í samhengi við núverandi viðskipti og fer að öðru leyti eftir sveitarfélögum.
 5. Kaupandi skal þegar í stað tilkynna seljanda ef hann verður vör við einhverjar aðstæður í tengslum við samninginn getur verið í bága við lög gegn spillingu.
 6. Ef kaupandi fullnægir ekki, ekki tímanlega eða uppfyllir ekki skyldur þessarar greinar gagnvart honum, hefur seljandi rétt til að segja upp samningnum án tafar án tafar til að stöðva hann eða segja honum upp án þess að vera ábyrgur fyrir bótum seljanda og með fulla ábyrgð á bótum kaupandinn gegn hlið seljanda, slíkt að mati seljanda.

13. NOTKUN OG AFHENDING VÖRNA Í HÖFNUNARLÖND NÁTTÚRULEGAR OG LÖGLEGAR SEM VÍTI HÉTT

 1. Seljandi uppfyllir evrópskar reglur sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og OFAC settu fram (6. kafli sáttmála Sameinuðu þjóðanna) varðandi viðurlagalönd og / eða einstaklinga eða lögaðila þar sem viðurlög eiga við. Byggt á þessum reglum, seljanda engin, eða takmörkuð, viðskipti við lönd sem eru á viðurlagalista yfir lönd.
 2. Viðskiptavininum er bannað að selja afhentar vörur á eftir til viðurlagslanda eða náttúrulegra eða lögaðila sem eru viðurlög, sem lýst er á vefsíðu OFAC, með hinni eilífu ákvæði sem ESB og OFAC setja.
 3. Mögulegt með afhendingu vörunnar til þriðja aðila fer fram á ábyrgð alheimsins purchaser. Það er á ábyrgð kaupanda að ákveða með afhendingu eða ekki gert til svokallaðra refsilanda, eða landa sem lúta lögbundnum takmörkunum, seljandi tekur enga ábyrgð á afleiðingum vöruframboðsins, sem sérstaklega er litið til afhendingar á vörurnar til fremri hlaupara og núverandi refsilönd seljenda. Kaupandi skal skaða seljanda skaðabót á öllum kröfum þriðja aðila að þessu leyti.
 4. Seljandi hefur rétt til að draga tilboð til baka með þeirri forsendu að reglugerð um ekki sé fylgt viðurlögum.

14. Teikningar

Teikningar, kort, ljósmyndir, myndir og / eða upplýsingar verða áfram eign okkar. Þessum skjölum skal strax skilað til okkar að beiðni okkar samkvæmt sektinni 500 €, - á dag. Ef kaupandi og / eða þriðji aðili notar umrædd efni án okkar leyfis höfum við rétt til að krefjast skaðabóta og glataðs hagnaðar af kaupanda.

15. GILDISLAG

Allir samningar sem þessir almennu afhendingar- og greiðsluskilmálar gilda um eru undir hollenskum lögum. Allar deilur sem kunna að rísa vegna samninga sem falla undir þessa skilmála verða lagðar fram - með fyrirvara um val okkar - til lögbærs dómara innan héraðs Zutphen eða lagðir fyrir gerðardóm sem skipaður verður í samræmi við reglur „Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel “(stjórn gerðardóms um málmiðnað og viðskipti) í Haag.
Þetta skilyrði skerðir ekki rétt aðila til að biðja dómara dómstólsins um ráðstöfun með samantekt.
Þessi hluti gildir að því leyti að lögfestingar eru ekki andvígar honum.

*********

LAGIÐ 26. SEPTEMBER 2019, NÚMER 31./2019, Á SKRIFSTOFNU LANDSDÓMS VIÐ ZUTPHEN

Sæktu almenna afhendingar- og greiðsluskilmála okkar sem PDF