Jums nav posteņi Jūsu iepirkumu grozs.

VISPĀRĪGI PIEGĀDES UN MAKSĀJUMA NOTEIKUMI

of Ruysch International BV, juridiskā adrese Zutphen

DEFINĪCIJAS

Šajos vispārīgajos noteikumos izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:
RI / mēs: Ruysch International BV
Pircējs: jebkura (juridiska) persona, kas ir noslēgusi līgumu ar RI vai ir pasūtījusi RI veikt pirkumu, un trešā persona, kurai komisija ir juridiski saistoša.
Līgums / komisija: jebkura rakstiska vai mutiska vienošanās starp RI un Pircēju.

1. VISPĀRĒJĀS

Šie noteikumi attieksies uz visiem rakstiskajiem un mutiskajiem līgumiem, kuru puses esam, un ir neatņemama sastāvdaļa.

2. PIEDĀVĀJUMI

Visi piedāvājumi nav iesaistīti, ja vien tajos nav noteikts termiņš pieņemšanai. Ja piedāvājums nav iesaistīts un tas tiek pieņemts, mums ir tiesības divu dienu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas atteikties no tā piedāvājuma.

3. CENAS

 1. Norādītās cenas ir ražotāja s-Gravendeel cenas, bez PVN un bez iepakojuma maksām.
 2. Transporta, ekspedīcijas un pasta izdevumus sedz pircējs, kā arī valsts nodevas un nodevas, kas tieši saistītas ar piegādi.
 3. Cenas, par kurām panākta vienošanās, ir balstītas uz materiālu izmaksām un algām, kas ir spēkā kotēšanas dienā.
 4. Ja un ciktāl laika posms starp piedāvājuma datumu un piegādi vai pabeigšanu pārsniedz sešu mēnešu periodu un materiālu algas un cenas utt. Minētajā periodā ir mainījušās, cena, par kuru ir panākta vienošanās, vai summa, par kuru ir noslēgta vienošanās proporcionāli jāmaina. Jebkura papildu maksa saskaņā ar šo pantu tiks samaksāta vienlaikus ar kopsummu vai tās pēdējo daļu.

4. PIEGĀDES PERIODS

 1. Norādītie piegādes periodi nekad netiks uzskatīti par obligātiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Līdz ar to mums jāpaziņo rakstiski, ja piegāde nenotiek laikā.
 2. Pēc pasludināšanas par noklusējumu mēs konsultēsimies ar pircēju par līguma ievērošanu vai attiecīgā gadījumā par tā atcelšanu.
  Tādā gadījumā pircējam būs tiesības uz kompensāciju tikai tad, ja par to ir panākta vienošanās iepriekšējā rakstiskā paziņojumā.
 3. Nekādā gadījumā pircējs nevarēs pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
 4. Ja pircējs nav piegādājis preces pēc piegādes termiņa beigām, tās tiks glabātas viņa rīcībā uz viņa rēķina un uz viņa risku.

5. TRANSPORTS

Kopš nosūtīšanas visas preces ceļo ar pircēja risku. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ir norunāta bezmaksas piegāde. Pircējam jānoslēdz apdrošināšanas polise, lai segtu šo risku.

6. ATBILDĪBA

 1. Mēs varam būt atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies klientam tieši un tikai un vienīgi no mūsu nolaidības, saprotot, ka kompensācija tiks izmaksāta tikai par tiem zaudējumiem, pret kuriem mēs esam apdrošinājušies vai pret kuriem pamatoti vajadzēja apdrošināties, ņemot vērā to, kas ir ierasts šo uzņēmējdarbības virzienu.
 2. Par iespējamiem tirdzniecības zaudējumiem (darbības pārtraukšana, ienākumu zaudēšana utt.) Kompensāciju nevar saņemt. Ja nepieciešams, klientam jānoslēdz apdrošināšanas polise, lai segtu šos zaudējumus.
 3. Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies darba veikšanas vai piegādes preču montāžas rezultātā vai laikā, objektiem, kas tiek apstrādāti, vai lietām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
 4. Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti ar nolūku vai rupjas nolaidības dēļ no mūsu nolīgtajiem palīgiem.
 5. Mums maksājamie zaudējumi tiks samazināti, ja klienta maksājamā cena ir neliela proporcionāli klienta nodarītajam zaudējumam.
 6. Klients apņemas mums atlīdzināt jebkādas trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzību, kas mums jāmaksā saistībā ar mūsu klientam nosūtīto zīmējumu utt. Izmantošanu.

7. MAKSĀJUMS

 1. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, maksājums jāveic 30 dienu laikā pēc rēķina datuma.
 2. Pircējs noklusēs no datuma, kas sākas 30 dienas pēc rēķina datuma. Kopš šī brīža mums ir tiesības iekasēt procentus par kavējumu 1.5% mēnesī vai procentus, kas ir lielāki vai mazāki saskaņā ar to, ko var pamatoti uzskatīt par pieņemamu.
 3. Pircēja veiktie maksājumi vienmēr tiks uzskatīti par visu maksājamo procentu un izmaksu, kā arī pēc tam rēķinu apmaksu, kuri ir maksājami un maksājami un ir bijuši visilgāk, pat ja pircējs norāda, ka attiecīgais maksājums ir par vēlāka datuma rēķinu.
 4. Gadījumā, ja pircējs /purchaser nepilda šo maksājuma pieprasījumu, tad pircējs /purchaser būs parādā visas izmaksas, kas radušās tiesas ceļā un ārpus tiesas. Mums ir tiesības iekasēt summu 10.00 € par vienu pieprasījumu saistībā ar administratīvajām izmaksām. Iekasēšanas izmaksas ir 15% no parādsaistību summas, ieskaitot procentus, ievērojot vismaz 250.00 euro, neieskaitot sales nodoklis. Mums ir tiesības apmaksāt visus neapmaksātos rēķinus ar naudas līdzekļiem, kas mums jebkura iemesla dēļ ir pircēja īpašumā /purchaser attiecīgais.
 5. Ja rodas kāda no tālāk aprakstītajām situācijām, pircējs tiek saukts pie atbildības, un līdz ar to tiks uzskatīts, ka viņš nav izpildījis līguma noteikumus, kā minēts Civilkodeksa 6.265. Sadaļā, saskaņā ar kuru mums ir tiesības anulēt līgums.
  • Pircējs tiek pasludināts par bankrotējušu, viņš nodod savu īpašumu kreditoriem, iesniedz lūgumu par oficiālu moratoriju vai viņa īpašums ir pilnībā vai daļēji pievienots.
  • Pircējs mirst, vai arī viņš tiek pakļauts tiesiskam ierobežojumam.
  • Pircējs nepilda īpašu pienākumu, kas viņam jāievēro saskaņā ar likumu vai saskaņā ar šiem noteikumiem.
  • Pircējs nesamaksā noteiktā rēķinā vai tā daļā norādīto summu tai noteiktajā termiņā.
  • Pircējs pārtrauc uzņēmējdarbību vai pilnībā vai daļēji nodod savu biznesu, ieskaitot sava uzņēmuma ieguldījumu esošai vai dibināmai partnerībai, vai arī pircējs izlemj par izmaiņām sava uzņēmuma mērķī (-os).
  Iepriekš minētajos gadījumos mums ir arī tiesības pilnībā pieprasīt summas, kuras pircējs mums vēl nav samaksājis, un iekasēt mūsu īpašumu vai arī mūsu īpašums tiek nekavējoties iekasēts no pircēja.

8. ĪPAŠUMA SAISTĪŠANA

 1. Pircējs kļūs par mums piegādāto vai piegādājamo preču īpašnieku tikai apturošā stāvoklī. Mēs paliksim piegādāto vai piegādājamo preču īpašnieks, kamēr pircējs nebūs samaksājis mūsu prasības attiecībā uz līguma vai līdzīga līguma atlīdzību. Mēs arī paliksim piegādāto vai piegādājamo preču īpašnieks, kamēr pircējs nav samaksājis piegādes, kas notikušas vai notiks, pamatojoties uz līgumu, un kamēr pircējs nav maksājis pret viņu prasības šo līgumu, tostarp prasību par soda naudu, procentiem un izmaksām, neievērošanas dēļ.
 2. Pircējam nav tiesību - kamēr viņš nav samaksājis pret viņu iepriekšminētās prasības - ķīlu vai neizmantotu ķīlu pievienot mūsu piegādātajām precēm, un pircējs apņemas paziņot trešajām personām, kuras vēlas precēm pievienot līdzīgu ķīlu - tiklīdz mēs to pieprasām - lai viņš nebūtu pilnvarots izveidot ķīlu. Turklāt pircējs apņemas neparakstīt dokumentu, ar kuru ķīla tiek pievienota precēm, un tādā gadījumā klients veic defalkāciju.
 3. Ja pircējs nepilda nekādas saistības attiecībā uz mums, kas izriet no līguma attiecībā uz iegādātajām precēm, mums būs tiesības preces atņemt bez iepriekšēja brīdinājuma. Pircējs pilnvaros mūs iekļūt preču atrašanās vietā.
 4. Mēs nodosim pircējam to preču valdījumu, kuras tika piegādātas brīdī, kad pircējs ir izpildījis savas saistības maksāt, kas izriet no šī un līdzīgiem līgumiem, uz kurām attiecas mūsu ķīlas tiesības attiecībā uz citām pretenzijām, kas mums ir pret pircēju. Pēc mūsu pirmā pieprasījuma pircējs sadarbosies ar mums, lai veiktu nepieciešamos darījumus.

9. SŪDZĪBAS

 1. Pircējs nevar atsaukties uz kļūdainu sniegumu, ja saprātīgā termiņā pēc tam, kad viņš ir atklājis vai būtu pamatoti atklājis kļūdu, mums nav rakstiski iesniedzis sūdzību.
 2. Saprātīgs laiks ir 8 dienu laikā pēc darba pabeigšanas vai pēc preču piegādes.
 3. Sūdzības par rēķiniem jāiesniedz rakstiski 8 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
 4. Pircējs zaudē visas tiesības un pilnvaras, kas viņam bija spēkā, pamatojoties uz invaliditāti, ja viņš nav iesniedzis sūdzību iepriekšminētajos termiņos un / vai nav ļāvis mums novērst kļūdas.

10. GARANTIJA

Ja un ciktāl mēs esam devuši garantiju par mūsu piegādātajām precēm, šāda garantija attiecas tikai uz materiālu un ražošanas kļūdām. Mūsu garantija nozīmē, ka mēs novērsim kļūdas uz mūsu rēķina vai daļēji vai pilnībā ņemsim atpakaļ mūsu piegādātās preces, lai tās aizstātu ar jaunu piegādi. Ja preces tiek piedāvātas strādāt, salabot utt., Garantija attieksies tikai uz veicamo darbu pamatotību. Mūsu garantija nav derīga:

 1. Ja kļūdas rodas neatļautas izmantošanas vai citu iemeslu dēļ, kas nav nepamatoti materiāli vai ražošana;
 2. Ja pēc vienošanās mēs piegādājam lietotus materiālus vai lietotas preces;
 3. Ja kļūmju cēloni nevar skaidri pierādīt.

Garantija daļām, kuras mēs neražojam, nepārsniedz garantiju, ko mums ir devuši mūsu piegādātāji. Mūsu garantija zaudē spēku: tādu kļūmju gadījumā, kuras daļēji vai pilnībā ir saistītas ar valdības noteikumiem attiecībā uz izmantoto materiālu kvalitāti vai raksturu vai attiecībā uz ražošanas procesu; ja Pircējs garantijas laikā pēc savas iniciatīvas pārveido vai salabo piegādāto materiālu (vai liek šo materiālu pārveidot vai labot) vai ja Pircējs nepilda, pienācīgi vai savlaicīgi nepilda prasības, kas izriet no šī vai jebkura cita saistītā līguma.
Pircējam būs tiesības atsaukties uz mūsu garantijas saistībām tikai tad, kad viņš būs pilnībā izpildījis savas maksāšanas saistības.

11. IESPĒJAMĪBA PASŪTĪT RĪKOJUMU

 1. Ja pēc līguma sastādīšanas to nevar izpildīt tādu apstākļu dēļ, kas mums nebija zināmi līguma sastādīšanas laikā, mums ir tiesības pieprasīt līguma grozīšanu tā, lai būtu iespējams to nēsāt pasūtījumu.
 2. Turklāt mums būs tiesības pārtraukt pienākumu izpildīt savas saistības, un mums nebūs pienākumu neizpildes, ja mēs - sakarā ar apstākļu izmaiņām līguma sastādīšanas laikā, kuras nevarēja saprātīgi gaidīt un kuras pārsniedza mūsu pienākumus kontrole - uz laiku neļauj izpildīt mūsu saistības.
 3. Apstākļi, kas minēti b. Jāsaprot arī apstākļi, ka mūsu piegādātāji nepilda savas saistības, kā arī ugunsgrēks, streiki vai darba pārtraukšana, vai tiek pazaudēti apstrādājamie materiāli, importa vai tirdzniecības aizliegums.
 4. Apturēšana nebūs atļauta, ja saistību izpilde ir kļuvusi par pastāvīgu neiespējamību vai ja pagaidu neiespējamība ir pārsniegusi 6 mēnešu periodu. Tādā gadījumā līgums starp pusēm tiks atcelts, nevienai no pusēm nepienākot atlīdzību par atcelšanas dēļ nodarītajiem vai cietušajiem zaudējumiem.
 5. Ja mēs daļēji esam izpildījuši savas saistības, mums ir tiesības uz daļu no fiksētās cenas, kas proporcionāla paveiktajam darbam un radītajām izmaksām.

12. Pretkorupcija

 1. Pircējam vienmēr jāievēro visas saistības un ierobežojumi, kas izriet no visiem piemērojamajiem korupcijas apkarošanas tiesību aktiem Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā, Nīderlandē, Eiropas Savienībā un citās valstīs, kas ir vai var būt līguma īstenošana. (Pretkorupcijas likumdošana).
 2. Katrs piedāvājums un katrs darbinieka vai valdes locekļa akcepts par naudas, dāvanu, dāvanu, ceļojumu, izklaides vai citu atlīdzību, kas saistīta ar līgumu vai pārdevēju, un ir paredzēts vai var tikt uzskatīts par stimulu rīkoties noteiktā veidā stingri aizliegts.
 3. Pircējs tieši vai netieši nepiedāvā, nesola un nedod nevienai politiskai partijai, kampaņai, valdības aģentūrai, oficiālām vai (darbinieku) valsts institūcijām, valsts uzņēmumiem, organizācijām, starptautiskām institūcijām, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai citas neatbilstošas ​​priekšrocības saistībā ar līgumu vai pārdevēju.
 4. Saistībā ar līgumu pircējs nepiedāvās, nesolīs, nedos un nepieņems biznesa attiecības, ja vien tam nav taisnīga pamata un tas ir saprātīgi pašreizējā biznesa kontekstā un citādi neatbilst vietējiem likumiem.
 5. Pircējs nekavējoties informē pārdevēju, ja viņam kļūst zināms, ka kāda līguma darbības laikā var būt pretrunā ar pretkorupcijas likumdošanu.
 6. Ja pircējs neizpilda, savlaicīgi vai pienācīgi neizpilda šī panta saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu, nepaziņojot par pārtraukšanu vai izbeigšanu, neatbildot par pārdevēja kompensāciju un pilnībā atbildot par kompensāciju pircējam pret pārdevēja pusi, piemēram, pēc pārdevēja ieskatiem.

13. PRODUKTU IZMANTOŠANA UN PIEGĀDE SANKCIJAS DABAS UN JURIDISKĀS VALSTĪM, KUROS PIEMĒROJAMA SANKCIJA

 1. Pārdevējs ievēro Eiropas noteikumus, ko noteikusi Eiropas Komisija un OFAC (ANO Statūtu 6. nodaļa) attiecībā uz valstīm, uz kurām attiecas sankcijas, un / vai fiziskām vai juridiskām personām, kur piemērojama sankcija. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, Pārdevējs neveic vai ierobežo darījumus ar valstīm, kas iekļautas valstu sankciju sarakstā.
 2. Klientam ir aizliegts pārdot pēc tam piegādātās preces, lai sodītu zemi vai fiziskas vai juridiskas personas, kas ir sodi, kas ir aprakstīti OFAC vietnē, izmantojot ES un OFAC noteikto pastāvīgo klauzulu.
 3. Iespējams, piegādājot preces trešai personai, tiek veikts tikai un vienīgi purchaser. Pircēja pienākums ir izlemt, piegādājot vai neveicot tā dēvētās sankciju valstis vai valstis, uz kurām attiecas likumā noteiktie ierobežojumi. Pārdevējs neuzņemas atbildību par produktu piegādes sekām, kas jo īpaši attiecas uz preču piegādi. produktus pirmajai dalībniecei un pašreizējām pārdevēju sankciju valstīm. Pircējs atlīdzina pārdevējam visas trešo personu prasības šajā sakarā.
 4. Pārdevējam ir tiesības atsaukt piedāvājumu, pieņemot, ka noteikumi, kas attiecas uz sankcijām, netiek ievēroti.

14. ZĪMĒJUMI

Zīmējumi, kartes, fotogrāfijas, attēli un / vai specifikācijas paliks mūsu īpašums. Minētie dokumenti mums pēc mūsu lūguma nekavējoties jāatgriež, piemērojot soda naudu 500, - EUR dienā. Ja Pircējs un / vai trešās personas izmantos minēto materiālu bez mūsu atļaujas, mums ir tiesības pieprasīt no Pircēja zaudējumus un zaudēto peļņu.

15. PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM

Visus līgumus, uz kuriem attiecas šie vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi, regulē Nīderlandes likumi. Visi strīdi, kas var rasties no līgumiem, uz kuriem attiecas šie nosacījumi, pēc mūsu izvēles tiks iesniegti Zutphen apgabala kompetentajam tiesnesim vai nodoti šķīrējtiesai, kas tiks iecelta saskaņā ar Stichting noteikumiem. Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(metālrūpniecības un tirdzniecības arbitrāžas fonda padome) Hāgā.
Šis nosacījums neierobežo pušu tiesības lūgt tiesas priekšsēdētājam rīkojumu īsā kārtībā.
Šī sadaļa ir spēkā tiktāl, ciktāl normatīvie akti tam neiebilst.

*********

FILED 26. GADA 2019. SEPTEMBRĪ, NUMURS 31/2019, ZUTPHEN VALSTS-TIESAS KĀRTĒ

Lejupielādējiet mūsu vispārējos piegādes un apmaksas noteikumus PDF formātā