Немате артикли во вашата шопинг количка.

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПОДНЕСУВАЕ И ПЛААЕ

of Ruysch International Б.В., седиште Зутен

ДЕФИНИЦИИ

Поимите користени во овие општи термини го имаат следново значење:
РИ / ние: Ruysch International БВ
Купувач: секое (правно) лице кое склучило договор со РИ, или кое наложило РИ да изврши набавка и трето лице кое е правно обврзано со комисија.
Договор / комисија: каков било писмен или усмен договор помеѓу РИ и Купувачот.

1. ОПШТО

Овие услови ќе се применуваат и ќе формираат нерастворлив дел од сите писмени и усни договори на кои ние сме странки.

2. ПОНУДИ

Сите понуди се без ангажман, освен ако не содржат период за прифаќање. Доколку понудата е без ангажман и таа биде прифатена, ние имаме право да ја откажеме понудата во рок од два работни дена по приемот на понудата.

3. Цени

 1. Цитираните цени се екс-фабрички цени на Gravendeel и се исклучени од ДДВ и не се вклучени во трошоците за пакување.
 2. Трошоците за транспорт, шпедиција и пошта се на товар на купувачот, како и државните такси и давачките директно поврзани со испораката.
 3. Договорените цени се засноваат на трошоците за материјали и плати што важат на денот на понудата.
 4. Ако и во периодот помеѓу датумот на понудата и испораката или завршувањето надминува период од 6 месеци, а платите и цените на материјалите и сл. Претрпеле промени во наведениот период, договорената цена или сумата договорена за пропорционално да се менува. Плаќањето на какви било дополнителни трошоци поради овој член ќе се изврши во исто време со вкупниот износ или последната рата од истиот.

4. ПЕРИОД НА ПОБАРУВАЕ

 1. Наведените периоди на испорака никогаш нема да се сметаат за немирни, освен ако не е изречено поинаку наведено. Следствено, ние треба да бидеме прогласени за стандардни во писмена форма доколку испораката не се случи навреме.
 2. Откако ќе бидеме прогласени за стандардни, ќе се консултираме со купувачот за усогласеност со или, каде што е соодветно, поништување на договорот.
  Во тој случај, купувачот ќе има право на надомест само ако тоа е договорено во претходна писмена изјава.
 3. Во никој случај, купувачот нема да може да бара надомест за последична штета.
 4. Доколку купувачот не ја презел испораката на стоката по истекот на периодот на испорака, тие ќе бидат складирани на располагање за негова сметка и за негов ризик.

5. Транспортен

Од моментот на пратката целата стока патува на ризик на купувачот. Ова важи и кога е договорена бесплатна достава. Купувачот треба да земе полиса за осигурување за да го покрие овој ризик.

6. ОДГОВОРНОСТ

 1. Можеме да бидеме одговорни само за штетите што ги претрпел клиентот директно и единствено произлезени од нашата небрежност за разбирањето дека надоместокот ќе се исплати само за оние штети од кои сме биле осигурени или треба разумно да се осигураме со оглед на тоа што е вообичаено во оваа линија на деловни активности.
 2. Последователната загуба во тргувањето (прекин на работењето, загуба на приход, итн.) Не е подобна за надомест на штета. Доколку е потребно, клиентот треба да земе полиса за осигурување за да ја покрие оваа штета.
 3. Не можеме да бидеме одговорни за каква било штета предизвикана - како резултат на или за време на извршување на работа или склопување на испорачана стока - на предмети што се работат или работи што се во близина на местото каде што се одвива работата.
 4. Ние не можеме да бидеме одговорни за каква било штета предизвикана намерно или поради груба небрежност на асистенти ангажирани од нас.
 5. Штетите што треба да ги платиме ние ќе бидат умерени кога цената што треба да ја плати клиентот е мала во однос на штетата што ја претрпел клиентот.
 6. Клиентот се обврзува да ни отштети против какво било побарување од трети страни за штета што треба да ја платиме ние во врска со употребата на цртежи, итн. Испратени од нас на клиентот.

7. ПЛАЌАЊЕ

 1. Освен ако поинаку не е наведено поинаку, плаќањето ќе се изврши во рок од 30 дена по датумот на фактурата.
 2. Купувачот ќе биде стандарден од датумот што започнува 30 дена по датумот на фактурата. Од тој момент имаме право да наплаќаме камата за задоцнување од 1.5% месечно или процент што е поголем или помал во согласност со она што може разумно да се смета за прифатливо.
 3. Плаќањата направени од купувачот секогаш ќе се сметаат за исплата на сите достасани камати и трошоци, а потоа и на фактурите што доспеваат и се плаќаат и се најдолго исплатени, дури и ако купувачот изјави дека предметната исплата е за фактура за подоцна.
 4. Во случај купувачот /purchaser не го исполни ова барање за плаќање, тогаш купувачот /purchaser ќе ги должи сите трошоци направени во и надвор од судот. Имаме право да наплатиме износ од 10.00 € - по барање во врска со административните трошоци. Трошоците за наплата се 15% од износот што го должат, вклучувајќи камата, предмет на минимум 250.00 € без исклучок sales данок Имаме право да платиме какви било неплатени фактури со средства што ние, од која било причина, ги имаме во сопственост на купувачот /purchaser загрижени
 5. Доколку се појави една од ситуациите опишани подолу, купувачот ќе се смета за неисполнет и последователно ќе се смета дека тој не ги испочитувал условите на договорот наведен во делот 6.265 од Граѓанскиот законик, според кој имаме право да го поништиме договорот.
  • Купувачот е прогласен за банкрот, го доделува својот имот на неговите доверители, поднесува петиција за официјален мораториум или неговиот имот е прикачен во целост или делумно.
  • Купувачот умира или тој е ставен под законски ограничување.
  • Купувачот не успева да исполни одредена обврска што треба да ја почитува согласно законот или врз основа на овие услови.
  • Купувачот не успее да плати сума наведена во одредена фактура или дел од оваа во рок определен за тоа.
  • Купувачот престанува со својата деловна активност, или ја пренесува својата деловна активност целосно или делумно, вклучително и придонесот на неговиот бизнис во постоечко партнерство или во договор за склучување, или купувачот одлучува за промена на целите (целите) на неговата компанија.
  Во горенаведените случаи, ние исто така имаме право да бараме во целост износите што купувачот сè уште не ни ги платил и да го собереме нашиот имот или нашиот имот да биде веднаш собран од купувачот.

8. ПОСТАВУВА OFЕ НА СООДВЕТНОСТ

 1. Купувачот ќе стане сопственик само на испорачаната стока или ќе биде испорачана од нас под условна состојба. Ние ќе останеме сопственик на испорачаната стока или ќе биде испорачана сè додека купувачот не ги платил нашите побарувања во врска со разгледувањето на договорот или сличен договор. Ние исто така ќе останеме сопственик на испорачаната стока или ќе биде испорачана сè додека купувачот не ги платил испораките што се случиле или што треба да се извршат врз основа на договорот и сè додека купувачот не платил побарувања од него поради неуспех во почитувањето на овие договори, вклучително и побарувања во врска со казната, каматата и трошоците.
 2. Купувачот нема право - сè додека не ги платил гореспоменатите побарувања од него - да приложува залог или необврзен залог на стоката доставена од нас и купувачот се обврзува да изјави на трети страни кои сакаат да приложат сличен залог на стоката - штом бараме - тој да не е овластен да создава залог. Покрај тоа, купувачот ќе се обврзе дека нема да потпише документ со кој се приложува залог на стока во кој случај клиентот би извршил девалвација.
 3. Доколку купувачот не почитува каква било обврска кон нас што произлегува од договорот во врска со купената стока, ќе имаме право да ја земеме стоката назад без да мораме да известуваме. Купувачот ќе не овласти да влеземе во местото каде што е стоката.
 4. Ние ќе му дадеме на купувачот посед на добра што биле доставени од моментот кога купувачот ги исполнил своите обврски за плаќање што произлегуваат од овој и слични договори што подлежат на нашето заложно право за други побарувања што ги имаме кон купувачот. На наше прво барање, купувачот ќе соработува со нас за да ги оствари потребните трансакции.

9. ПРИГОВОРИ

 1. Купувачот не може да се изјасни за неисправна изведба ако не поднесе жалба во писмена форма до нас во разумен рок откако ќе ја открие или треба разумно да ја открие грешката.
 2. Разумно време мора да се земе во рок од 8 дена по завршувањето на работата или по извршената испорака на стока.
 3. Complалбите за фактурите се поднесуваат во писмена форма во рок од 8 дена по приемот на фактурата.
 4. Купувачот ги губи сите права и овластувања што му беа на располагање врз основа на невалидност, доколку не поднесе тужба во гореспоменатите услови и / или ни овозможи да ги поправиме грешките.

10. ГАРАНЦИЈА

Ако и во однос на тоа што дадовме гаранција за стоките доставени од нас, таквата гаранција е ограничена на материјални и грешки во производството. Нашата гаранција значи дека ќе ги отстраниме грешките на наш трошок или ќе ја вратиме делумно или целосно стоката доставена од нас за да биде заменета со нова испорака. Доколку се понуди стока да се работи, поправа и сл., Гаранцијата ќе ја покрие само издржливоста на изработката на работата што треба да се изврши. Нашата гаранција не е валидна:

 1. Ако грешките се резултат на инјективна употреба или други причини од непотребни материјали или производство;
 2. Ако, со аранжман, ние снабдуваме користен материјал или користени производи;
 3. Ако причината за дефектите не може јасно да се докаже.

Гаранцијата за делови што не се произведени од нас не ја надминува гаранцијата што ни ја дадоа нашите добавувачи. Нашата гаранција станува неважечка: во случај на грешки кои делумно или целосно се должат на владините регулативи во однос на квалитетот или природата на употребените материјали или во однос на процесот на производство; ако Купувачот го измени или поправи испорачаниот материјал (или овој материјал е изменет или поправен) по сопствена иницијатива за време на гарантниот период или ако Купувачот не, правилно или навремено, не ги исполнува барањата што произлегуваат од овој или кој било друг поврзан договор.
Купувачот ќе има право да се повика на нашите гарантни обврски само кога целосно ги исполнил своите обврски за плаќање.

11. МОНОСТ ДА СЕ СОГЛАСУВА НА НАДВОРЕШНОТО

 1. Ако по изготвувањето на договорот, тој не може да се исполни заради околности кои не ни се познати за време на склучувањето на договорот, имаме право да бараме договорот да се измени на таков начин што ќе остане можно да се носи надвор од нарачката.
 2. Покрај тоа, ќе имаме право да ја суспендираме должноста да ги исполнуваме нашите обврски и нема да бидеме во неисполнување ако - поради промени во околностите за време на составувањето на договорот, што не можеше разумно да се очекува, а беа надвор од нашите контрола - се привремено спречени да ги исполнуваат нашите обврски.
 3. Околностите споменати под б. исто така, мора да се земат предвид околностите дека нашите добавувачи не ги почитуваат своите обврски, како и пожар, штрајк или запирање на работата или материјалите што треба да се работат да се изгубат, забрана за увоз или трговија.
 4. Суспензијата нема да биде дозволена ако исполнувањето на обврските стана трајна невозможност или ако привремената невозможност надмина период од 6 месеци. Во тој случај, договорот меѓу страните ќе биде откажан без ниту една од страните да има право на надомест на штета претрпена или да биде претрпена поради откажувањето.
 5. Ако делумно ги исполнивме нашите обврски, имаме право на дел од фиксната цена пропорционална со извршената работа и направените трошоци.

12. АНТИ-КОРУПЦИЈА

 1. Купувачот во секое време треба да ги почитува сите обврски и ограничувања што произлегуваат од сите применливи закони за борба против корупцијата во Соединетите Држави, Велика Британија, Холандија, Европската унија и секоја друга земја која е релевантна за спроведување на договорот (Закон за борба против корупција).
 2. Секоја понуда и секое прифаќање од страна на вработените или членовите на одборот на купувачот на пари, подароци, подароци, патувања, забава или друго внимание во врска со договорот или продавачот и е наменето, или може да се смета за поттик да се дејствува на одреден начин е строго забрането.
 3. Купувачот не смее директно или индиректно да нуди, ветува или дава на која било политичка партија, кампања, владина агенција, службени или (вработени) јавни институции, државни претпријатија, организации, меѓународни институции со цел да добие или задржи деловна активност или друга несоодветна предност во врска со договорот или продавачот.
 4. Во врска со договорот или продавачот на купувачот нема да понуди, вети, даде или прифати деловна врска, освен ако не постои фер основа и тоа е разумно во контекст на тековната деловна активност и на друг начин не е во согласност со локалните закони.
 5. Купувачот веднаш ќе го извести продавачот ако стане свесен за каква било ситуација во текот на договорот може да биде во спротивност со антикорупциското законодавство.
 6. Ако купувачот не, не навремено или не ги исполни соодветно обврските од овој член за него, продавачот има право веднаш да го раскине договорот без најава да го суспендира или раскине без да биде одговорен за надомест на штета на продавачот и со целосна одговорност за надомест купувачот против страната на продавачот, како што е по дискреција на продавачот.

13. КОРИСТЕЕ И ДОСТАВУВАЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ДО САНКЦИИ НА ПРИРОДНИТЕ И ПРАВНИТЕ КАДЕ КАЗНА КАЗНА

 1. Продавачот е во согласност со европските прописи наметнати од Европската комисија и ОФАЦ (Поглавје 6 од Повелбата на ООН) во врска со земјите со санкција и / или физички или правни лица каде што се применува санкција. Врз основа на овие прописи, продавачот нема, или ограничени, трансакции со земји вклучени во списокот на санкции на земји.
 2. На Клиентот му е забрането да продава испратена стока за санкционирање на земјиште или физички или правни лица кои се казнети, што е опишано на веб-страницата на OFAC, со вечна клаузула наметната од ЕУ и OFAC.
 3. Можно со испорака на стоката на трето лице, се спроведува под единствена одговорност на purchaser. Одговорност на купувачот е да одлучи со испорака или не е направено во т.н. санкционирани земји или земји кои се предмет на законски ограничувања, продавачот не презема никаква одговорност за последиците од снабдувањето со производи, што е особено важно со испорака на производите за земјите со предност и тековни санкции за продавачи. Купувачот ќе го обештети продавачот од сите побарувања на трети лица во врска со ова.
 4. Продавачот има право да ја повлече понудата со претпоставка дека прописите што не се придржуваат кон земјите за санкција.

14. ЦЕЛИ

Цртежите, мапите, фотографиите, сликите и / или спецификациите ќе останат во наша сопственост. Речените документи треба да ни се вратат веднаш на наше барање под казна од 500 €, - на ден. Доколку Купувачот и / или трети страни го користат наведениот материјал без наше одобрение, ние имаме право да бараме отштета и изгубени профити од Купувачот.

15. ПРИМЕНЛИВО ЗАКОНОДАВСТВО

Сите договори на кои важат овие Општи услови за испорака и плаќање се регулираат со холандскиот закон. Сите спорови што можат да произлезат од договорите регулирани со овие услови, ќе бидат доставени - предмет на наш избор - до надлежниот судија во округот Зутфен или доставени до арбитражен суд за да бидат назначени во согласност со прописите на „Стихтинг“ Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel “(арбитражен одбор за метална индустрија и трговија) ​​во Хаг.
Овој услов не го нарушува правото на странките да побараат од судијата што претседава со судот да располага со скратена постапка.
Овој дел е валиден, бидејќи законските акти не се спротивставуваат на тоа.

*********

ПРИЈАВЕНО НА 26. СЕПТЕМВРИ 2019, БРОЈ 31/2019, ВО РЕКОРД-КАНЦИЈАТА НА ЗЕМЈИНСКИОТ СУД ВО ЦУТФЕН

Преземете ги нашите општи услови за испорака и плаќање како PDF
cronjob