Je hebt niets in je winkelmand.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

of Ruysch International BV, gevestigd te Zutphen

DEFINITIES

De in deze algemene voorwaarden gebruikte termen hebben de volgende betekenis:
RI / wij: Ruysch International BV
Koper: elke (juridische) entiteit die een overeenkomst is aangegaan met RI, of die RI opdracht heeft gegeven om een ​​aankoop te doen, en de derde partij die wettelijk gebonden is door een commissie.
Overeenkomst / commissie: elke schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen RI en koper.

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle schriftelijke en mondelinge contracten waarbij wij partij zijn.

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een acceptatieperiode bevatten. Indien het aanbod vrijblijvend is en het wordt aanvaard, hebben wij het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.

3. PRIJZEN

 1. De vermelde prijzen zijn af fabriek 's-Gravendeel prijzen en zijn exclusief BTW en exclusief verpakkingskosten.
 2. Transport-, verzend- en portokosten zijn voor rekening van de koper, evenals overheidslasten en heffingen die direct verband houden met de levering.
 3. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op de dag van de offerte geldende materiaalkosten en lonen.
 4. Indien en voor zover de periode tussen de datum van de offerte en de (op) levering langer is dan 6 maanden en de lonen en prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, zal de overeengekomen prijs of het gecontracteerde bedrag proportioneel worden gewijzigd. Betaling van eventuele extra kosten op grond van dit artikel vindt plaats tegelijk met het totaalbedrag of de laatste termijn daarvan.

4. LEVERTIJD

 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als dwingend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Na in gebreke te zijn gesteld zullen wij met de koper overleggen over de nakoming of eventueel ontbinding van de overeenkomst.
  Koper heeft in dat geval alleen recht op schadevergoeding indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 3. In geen geval kan koper aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade.
 4. Indien koper de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet heeft afgenomen, staan ​​deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

5. VERVOER

Vanaf het moment van verzending reizen alle goederen voor risico van de koper. Dit geldt ook wanneer franco levering is overeengekomen. Koper dient een verzekering af te sluiten om dit risico af te dekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die de opdrachtgever rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van onze nalatigheid met dien verstande dat alleen die schade wordt vergoed waartegen wij verzekerd waren of redelijkerwijs verzekerd hadden moeten zijn gelet op hetgeen gebruikelijk is in deze branche.
 2. Gevolgschade bedrijfsschade (bedrijfsonderbreking, gederfde inkomsten etc.) komt niet voor vergoeding in aanmerking. Indien gewenst dient opdrachtgever een verzekering af te sluiten om deze schade te dekken.
 3. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die - als gevolg van of tijdens de uitvoering van werkzaamheden of de montage van geleverde zaken - wordt veroorzaakt aan zaken waaraan gewerkt wordt of zaken die zich in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt bevinden.
 4. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt met opzet of grove nalatigheid van door ons ingehuurde assistenten.
 5. De door ons te betalen schade wordt gematigd wanneer de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de door de opdrachtgever geleden schade.
 6. Opdrachtgever verplicht zich ons te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden voor door ons te betalen schade in verband met het gebruik van tekeningen e.d. die door ons aan opdrachtgever zijn verzonden.

7. BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Koper is in verzuim vanaf de datum die ingaat 30 dagen na factuurdatum. Vanaf dat moment hebben wij het recht een vertragingsrente in rekening te brengen van 1.5% per maand of een percentage dat hoger of lager is in overeenstemming met wat redelijkerwijs als acceptabel kan worden beschouwd.
 3. Door koper gedane betalingen gelden steeds als voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt koper dat het gaat om betaling op een latere factuur.
 4. In het geval dat de koper /purchaser niet aan deze aanmaning voldoet, dan is de koper /purchaser is alle in en buiten rechte gemaakte kosten verschuldigd. Wij hebben het recht om een ​​bedrag van € 10.00, - per aanmaning in rekening te brengen in verband met administratiekosten. De incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag inclusief rente met een minimum van € 250.00, - exclusief sales belasting. Wij hebben het recht om onbetaalde facturen te verrekenen met gelden die wij, om welke reden dan ook, in ons bezit hebben voor de koper /purchaser bezorgd.
 5. Indien zich een van de hieronder beschreven situaties voordoet, wordt de koper in gebreke gesteld en wordt hij geacht niet te hebben voldaan aan de voorwaarden van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.265 BW, waaronder wij het recht hebben om te ontbinden. het contract.
  • Koper wordt failliet verklaard, draagt ​​zijn eigendom over aan zijn schuldeisers, dient surseance van betaling in of beslag op zijn eigendom wordt geheel of gedeeltelijk gelegd.
  • Koper sterft of hij staat onder wettelijke beperking.
  • Koper voldoet niet aan een bepaalde verplichting die hij moet naleven krachtens de wet of krachtens deze voorwaarden.
  • Koper betaalt een bedrag dat op een bepaalde factuur of een gedeelte daarvan is vermeld niet binnen de daarvoor gestelde termijn.
  • Koper staakt zijn bedrijf, of draagt ​​zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk over met inbegrip van de bijdrage van zijn bedrijf aan een bestaande of aan te gaan maatschap, of koper besluit tot wijziging van de doelstelling (en) van zijn bedrijf.
  In bovengenoemde gevallen hebben wij ook het recht om de bedragen die de koper nog niet aan ons heeft betaald volledig te vorderen en onze eigendommen op te halen of onze eigendommen onmiddellijk bij de koper te laten ophalen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of te leveren goederen zolang de koper onze vorderingen uit hoofde van de tegenprestatie van het contract of een soortgelijk contract niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of te leveren goederen zolang koper de leveringen die hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden op basis van de overeenkomst niet heeft betaald en zolang koper geen vorderingen op hem heeft betaald. door het niet nakomen van deze overeenkomsten, inclusief claims ter zake van boete, rente en kosten.
 2. Koper heeft niet het recht om - zolang hij voornoemde vorderingen op hem niet heeft voldaan - pand of onteigend pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken en koper verplicht zich aan derden die een soortgelijk pandrecht op de zaken wensen te vestigen. - zodra we dat eisen - dat hij niet bevoegd is om een ​​pandrecht te vestigen. Bovendien verbindt de koper zich ertoe geen document te ondertekenen waarin een pandrecht op goederen wordt gehecht, in welk geval de opdrachtgever onberispelijkheid zou plegen.
 3. Indien de koper enige verplichting jegens ons die voortvloeit uit de overeenkomst met betrekking tot gekochte goederen niet nakomt, hebben wij het recht de goederen terug te nemen zonder voorafgaande kennisgeving. Koper geeft ons toestemming om de plaats waar de goederen zich bevinden binnen te gaan.
 4. De geleverde zaken zullen wij aan koper in bezit geven vanaf het moment dat koper aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan onder voorbehoud van ons pandrecht voor overige vorderingen die wij op koper hebben. Koper zal op ons eerste verzoek met ons meewerken om de benodigde transacties tot stand te brengen.

9. KLACHTEN

 1. Koper kan geen beroep doen op een gebrekkige prestatie indien hij niet binnen redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij ons heeft geklaagd.
 2. Onder redelijke termijn dient te worden verstaan ​​binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of nadat levering van zaken heeft plaatsgevonden.
 3. Klachten over facturen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden ingediend.
 4. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van nietigheid ter beschikking stonden, indien hij niet binnen bovengenoemde termijnen een klacht heeft ingediend en / of ons in staat heeft gesteld de gebreken te verhelpen.

10. GARANTIE

Indien en voor zover wij op de door ons geleverde zaken garantie hebben gegeven, is die garantie beperkt tot materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij op onze kosten de gebreken verhelpen of de door ons geleverde goederen geheel of gedeeltelijk terugnemen ter vervanging door een nieuwe levering. Indien zaken worden aangeboden voor bewerking, reparatie etc. geldt alleen garantie voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden. Onze garantie is niet geldig:

 1. Als de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of andere oorzaken dan ondeugdelijke materialen of fabricage;
 2. Als wij, op afspraak, gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
 3. Als de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

De garantie voor niet door ons vervaardigde onderdelen gaat niet verder dan de garantie die onze leveranciers ons geven. Onze garantie vervalt: bij gebreken die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot het fabricageproces; indien Koper het geleverde materiaal tijdens de garantieperiode op eigen initiatief modificeert of repareert (of dit materiaal laat aanpassen of repareren) of indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de eisen die voortvloeien uit deze of een andere daarmee samenhangende overeenkomst.
Koper kan pas een beroep doen op onze garantieverplichtingen als hij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11. ONMOGELIJKHEID OM DE BESTELLING UIT TE VOEREN

 1. Indien na het opstellen van het contract niet kan worden voldaan door omstandigheden die ons niet bekend waren op het moment dat het contract werd opgesteld, hebben wij het recht te eisen dat het contract zodanig wordt gewijzigd dat het mogelijk blijft uit de bestelling.
 2. Daarnaast hebben wij het recht om de plicht tot nakoming van onze verplichtingen op te schorten en zullen wij niet in verzuim zijn indien wij - door gewijzigde omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst die redelijkerwijs niet te verwachten waren en die buiten onze controle - tijdelijk worden verhinderd om aan onze verplichtingen te voldoen.
 3. De omstandigheden genoemd onder b. moet ook worden verstaan ​​de omstandigheden dat onze leveranciers hun verplichtingen niet nakomen, evenals brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te bewerken materialen, verbod op invoer of handel.
 4. Schorsing is niet toegestaan ​​indien het voldoen aan de verplichtingen een blijvende onmogelijkheid is geworden of indien de tijdelijke onmogelijkheid een periode van 6 maanden heeft overschreden. In dat geval vervalt het contract tussen partijen zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de opzegging geleden of te lijden schade.
 5. Als wij onze verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen, hebben wij recht op een deel van de vaste prijs evenredig met de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

12. Corruptiebestrijding

 1. Koper zal te allen tijde alle verplichtingen en beperkingen naleven die voortvloeien uit alle toepasselijke anticorruptiewetgeving in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, de Europese Unie en van elk ander land dat relevant is of kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. (Anticorruptiewetgeving).
 2. Elk aanbod en elke aanvaarding door werknemers of leden van de directie van de koper geld, geschenken, geschenken, reizen, amusement of andere tegenprestaties met betrekking tot het contract of de verkoper en is bedoeld, of kan worden beschouwd als, stimulans om op een bepaalde manier te handelen is streng verboden.
 3. De Koper zal niet direct of indirect een politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of (werknemers) openbare instelling, staatsbedrijf, organisatie of internationale instelling aanbieden, beloven of geven om zaken of ander ongepast voordeel te verkrijgen of te behouden in verband met het contract of de verkoper.
 4. In verband met de overeenkomst of koper zal de verkoper geen zakelijke relatie aanbieden, beloven, geven of accepteren, tenzij er een eerlijke grond is en dit redelijk is in de context van het huidige bedrijf en anderszins in overeenstemming is met de lokale wetgeving.
 5. De koper moet de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen als hij zich bewust wordt van een situatie in de loop van het contract die mogelijk in strijd is met de anticorruptiewetgeving.
 6. Indien de koper de verplichtingen uit dit artikel voor hem niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn op te schorten of te ontbinden zonder tot schadevergoeding van verkoper gehouden te zijn en met volledige schadevergoeding. de koper tegen verkoperzijde, zulks ter beoordeling van de verkoper.

13. GEBRUIK DOOR EN LEVERING VAN PRODUCTEN AAN NATUURLIJKE EN JURIDISCHE SANCTIELANDEN WAAR EEN STRAF VAN TOEPASSING IS

 1. Verkoper voldoet aan Europese regelgeving opgelegd door de Europese Commissie en de OFAC (Hoofdstuk 6 van het VN-Handvest) met betrekking tot sanctielanden en / of natuurlijke of rechtspersonen waar een sanctie van toepassing is. Op basis van deze regelgeving mag de verkoper geen of beperkte transacties uitvoeren met landen die op de sanctielijst van landen staan.
 2. Het is de Klant verboden om achteraf geleverde goederen te verkopen aan land of natuurlijke of rechtspersonen die sancties zijn, zoals beschreven op de OFAC-website, door de eeuwigdurende clausule opgelegd door de EU en OFAC.
 3. Mogelijk door levering van de goederen aan een derde, geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de purchaser. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te beslissen door levering of niet gedaan aan zogenaamde sanctielanden, of landen die onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen, de verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de levering van de producten, wat in het bijzonder geldt bij levering van de producten naar koploper en huidige landen met sancties voor leveranciers. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake.
 4. Verkoper heeft het recht om een ​​aanbod in te trekken in de veronderstelling dat de regelgeving betreffende sanctielanden niet wordt nageleefd.

14. TEKENINGEN

Tekeningen, kaarten, foto's, afbeeldingen en / of specificaties blijven ons eigendom. Deze documenten dienen op ons verzoek terstond aan ons te worden geretourneerd onder een boete van € 500, - per dag. Indien de Koper en / of derden genoemd materiaal zonder onze toestemming gebruiken, hebben wij het recht om schadevergoeding en gederfde winst van de Koper te vorderen.

15. TOEPASSELIJKE WET

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen - naar onze keuze - worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter binnen het arrondissement Zutphen of voorgelegd aan een aan te wijzen arbitragerecht volgens het reglement van de Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(College van Arbitrage Stichting Metaalnijverheid en Handel) te Den Haag.
Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan het recht van partijen om via een kort geding uitspraak te doen aan de voorzitter van de rechtbank.
Deze sectie is geldig voor zover wettelijke bepalingen er niet tegen zijn.

*********

GEDEPONEERD OP 26 SEPTEMBER 2019, NUMMER 31/2019, OP DE RECORD-KANTOOR VAN HET LANDHOF TE ZUTPHEN

Download onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als PDF