Du har ingen varer i handlekurven.

GENERELLE VILKÅR FOR LEVERING OG BETALING

of Ruysch International BV, registrert kontor Zutphen

DEFINISJONER

Betegnelsene som brukes i disse generelle vilkårene har følgende betydning:
RI / vi: Ruysch International BV
Kjøper: enhver (juridisk) enhet som har inngått en avtale med RI, eller som har gitt RI i oppdrag å foreta et kjøp, og tredjeparten som er juridisk bundet av en kommisjon.
Avtale / kommisjon: enhver skriftlig eller muntlig avtale mellom RI og kjøper.

1. GENERELL

Disse vilkårene vil gjelde for og utgjøre en uoppløselig del av alle skriftlige og muntlige kontrakter som vi er part av.

2. TILBUD

Alle tilbud er uten engasjement, med mindre de inneholder en periode for aksept. Skulle tilbudet være uten engasjement og det blir akseptert, har vi rett til å trekke tilbake tilbudet innen to virkedager etter mottak av tilbudet.

3. PRISER

 1. De oppgitte prisene er fra fabrikken 's-Gravendeel priser og er eksklusiv moms og eksklusiv pakkingskostnader.
 2. Transport-, videresending og portokostnader er på bekostning av kjøper, samt offentlige avgifter og avgifter direkte knyttet til leveransen.
 3. Prisene som er avtalt er basert på material- og lønnskostnadene som gjaldt dagen for tilbudet.
 4. Hvis og i den grad perioden mellom datoen for tilbudet og levering eller ferdigstillelse overstiger en periode på 6 måneder, og lønn og priser på materialer osv. Har gjennomgått endringer i nevnte periode, vil den avtalt pris eller kontraktssummen vil være proporsjonalt endret. Betaling av eventuelle tilleggskostnader på grunn av denne artikkelen vil skje samtidig med summen eller den siste delen av dem.

4. LEVERINGSPERIODE

 1. Oppgitte leveringsperioder vil aldri bli sett på som obligatoriske, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Følgelig skal vi erklæres skriftlig misligholdt hvis levering ikke skjer i tide.
 2. Etter å ha blitt erklært som mislighold vil vi konsultere kjøperen om overholdelse av eller eventuelt annullering av kontrakten.
  I så fall vil kjøper bare ha rett til kompensasjon dersom dette er avtalt i en skriftlig forhåndsuttalelse.
 3. Kjøper kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for følgeskader.
 4. Hvis kjøperen ikke har mottatt varene etter utløpet av leveringsperioden, vil de bli lagret til hans disposisjon for hans regning og for hans risiko.

5. TRANSPORTERE

Fra forsendelsesøyeblikket reiser alle varer på kjøpers risiko. Dette gjelder også når det er avtalt gratis levering. Kjøper skal tegne en forsikring for å dekke denne risikoen.

6. ANSVAR

 1. Vi kan bare holdes ansvarlige for skader påført av klienten direkte og utelukkende som følge av vår uaktsomhet med den forståelse at kompensasjon kun vil bli utbetalt for de skader som vi var forsikret mot eller med rimelighet burde vært forsikret mot med tanke på hva som er vanlig i denne bransjen.
 2. Følgende handelstap (avbrudd i drift, inntektstap osv.) Er ikke berettiget til kompensasjon. Hvis det er nødvendig, bør klienten tegne en forsikring for å dekke denne skaden.
 3. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaket - som følge av eller under utførelse av arbeid eller montering av leverte varer - på gjenstander som blir bearbeidet eller ting som er i nærheten av stedet der arbeidet foregår.
 4. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaket med vilje eller på grunn av grov uaktsomhet av assistenter som er ansatt av oss.
 5. Skadene som skal betales av oss blir moderert når prisen som skal betales av klienten er liten i forhold til skaden pådratt seg av klienten.
 6. Kunden forplikter seg til å gi oss erstatning mot eventuelle krav fra tredjepart for skader som skal betales av oss i forbindelse med bruk av tegninger osv. Sendt av oss til klienten.

7. INNBETALING

 1. Med mindre annet er eksplisitt angitt, skal betaling skje innen 30 dager etter fakturadato.
 2. Kjøper vil være misligholdt fra datoen som starter 30 dager etter fakturadatoen. Fra det øyeblikket har vi rett til å kreve en rente for forsinkelse på 1.5% per måned eller en prosentandel som er høyere eller lavere i samsvar med det som med rimelighet kan betraktes som akseptabelt.
 3. Betalinger gjort av kjøper vil alltid bli betraktet som betaling av alle skyldige renter og kostnader og deretter av fakturaer som er forfalt og betales og som har vært utestående lengst, selv om kjøper oppgir at betalingen det gjelder for en faktura senere.
 4. I tilfelle kjøper /purchaser unnlater å oppfylle dette kravet om betaling, så kjøper /purchaser vil skylde eventuelle kostnader påløpt i og utenfor retten. Vi har rett til å belaste et beløp på € 10.00 - per krav i forbindelse med administrative kostnader. Innkrevingskostnadene er 15% av det skyldte beløpet, inkludert renter, med forbehold om minimum € 250.00 eksklusive sales avgift. Vi har rett til å betale alle ubetalte fakturaer med midler som vi, uansett grunn, har i vår besittelse for kjøperen /purchaser bekymret.
 5. Skulle en av situasjonene som er beskrevet nedenfor oppstå, vil kjøper bli misligholdt og følgelig anses han for å ha unnlatt å overholde vilkårene i en kontrakt som nevnt i seksjon 6.265 i borgerloven, der vi har retten til å annullere kontrakten.
  • Kjøper blir erklært konkurs, tildeler eiendommen sin til kreditorene, sender inn en begjæring om et offisielt moratorium, eller hans eiendom er vedlagt helt eller delvis.
  • Kjøper dør eller han blir satt under lovlig beherskelse.
  • Kjøper unnlater å oppfylle en spesiell forpliktelse han er til å overholde i henhold til loven eller i kraft av disse vilkårene.
  • Kjøper unnlater å betale en sum som er oppgitt på en bestemt faktura eller deler av denne innen den perioden som er fastsatt for dette.
  • Kjøper opphører sin virksomhet, eller overfører sin virksomhet helt eller delvis inkludert bidraget til sin virksomhet til et eksisterende partnerskap eller et som skal inngås, eller kjøper bestemmer seg for en endring i målene for selskapet.
  I ovennevnte tilfeller har vi også rett til å kreve full beløp som kjøperen ikke har betalt til oss ennå, og samle inn eiendommen vår eller få eiendommen vår samlet inn med en gang fra kjøperen.

8. BEVARING AV EIENDOM

 1. Kjøper blir bare eier av varene som er levert eller skal leveres av oss under suspensiv tilstand. Vi vil forbli eieren av varene som er levert eller skal leveres så lenge kjøperen ikke har betalt våre krav i forhold til vederlag av kontrakten eller en lignende kontrakt. Vi vil også forbli eier av varene som leveres eller skal leveres så lenge kjøper ikke har betalt leveransene som har funnet sted eller som skal skje på grunnlag av kontrakten, og så lenge kjøper ikke har betalt krav på ham på grunn av manglende overholdelse av disse avtalene, inkludert krav i forbindelse med bøter, renter og kostnader.
 2. Kjøper har ikke rett til - så lenge han ikke har betalt ovennevnte krav på ham - å feste et pant eller et ikke-godkjent pant til varene som er levert av oss og kjøper forplikter seg til å oppgi til tredjeparter som ønsker å knytte et lignende løfte til varene - så snart vi krever det - at han ikke er autorisert til å opprette et pant. I tillegg vil kjøper forplikte seg til ikke å undertegne et dokument som fester pant til varer, i hvilket tilfelle kunden vil avblåse.
 3. Hvis kjøperen ikke overholder noen forpliktelse overfor oss som oppstår fra kontrakten med hensyn til kjøpte varer, har vi rett til å ta tilbake varene uten å måtte varsle. Kjøper vil gi oss fullmakt til å gå inn på stedet der varene er.
 4. Vi vil gi kjøperen besittelsen av varene som ble levert fra det øyeblikket kjøperen har oppfylt sine forpliktelser til å betale som følge av denne og lignende kontrakter med forbehold om vår pantrett for andre krav vi har på kjøper. På vår første forespørsel vil kjøper samarbeide med oss ​​for å få til de nødvendige transaksjonene.

9. KLAGER

 1. Kjøper kan ikke be om en mangelfull ytelse hvis han ikke har inngitt en klage skriftlig til oss innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller med rimelighet burde ha oppdaget feilen.
 2. Det må tas rimelig tid å bety innen 8 dager etter at arbeidet er fullført eller etter levering av varer.
 3. Klager over fakturaer skal innleveres skriftlig innen 8 dager etter mottak av faktura.
 4. Kjøper mister alle rettigheter og fullmakter som var tilgjengelig for ham på grunn av ugyldighet hvis han ikke har inngitt en klage innen nevnte vilkår og / eller gjort det mulig for oss å reparere feilene.

10. GARANTI

Hvis og for så vidt vi har gitt en garanti med varene som er levert av oss, er en slik garanti begrenset til material- og produksjonsfeil. Vår garanti betyr at vi vil reparere feilene på vår bekostning eller ta tilbake helt eller delvis varene som er levert av oss for å bli erstattet av en ny levering. Hvis varer blir tilbudt å arbeide, reparere osv., Dekker garantien bare lydigheten av utførelsen av arbeidet som skal utføres. Vår garanti er ikke gyldig:

 1. Hvis feilene skyldes skadelig bruk eller andre årsaker enn uheldige materialer eller produksjon;
 2. Hvis vi etter avtale leverer brukt materiale eller brukte varer;
 3. Hvis årsaken til feilene ikke kan bevises tydelig.

Garantien for deler som ikke er produsert av oss, overstiger ikke garantien som er gitt oss av våre leverandører. Vår garanti blir ugyldig: i tilfelle feil som delvis eller helt skyldes myndigheters forskrifter med hensyn til kvaliteten eller arten av materialene som brukes eller med hensyn til produksjonsprosessen; hvis Kjøper modifiserer eller reparerer det leverte materialet (eller får dette materialet modifisert eller reparert) på eget initiativ i løpet av garantiperioden, eller hvis Kjøperen ikke oppfyller kravene som følger av denne eller andre tilknyttede kontrakter.
Kjøper har bare rett til å påberope seg våre garantiforpliktelser når han har fullført sine betalingsforpliktelser.

11. UTROLIG FOR UTFØRING AV BESTILLINGEN

 1. Hvis det ikke kan etterleves etter at kontrakten er utarbeidet på grunn av omstendigheter som ikke var kjent for oss på det tidspunktet kontrakten ble inngått, har vi rett til å kreve at kontrakten endres på en slik måte at det fortsatt er mulig å bære ut bestillingen.
 2. I tillegg vil vi ha rett til å suspendere plikten til å oppfylle våre forpliktelser, og vi vil ikke være i mislighold hvis vi - på grunn av endringer i omstendighetene da kontrakten ble utarbeidet som ikke med rimelighet kunne ha vært forventet og som var utenfor vår kontroll - er midlertidig forhindret for å oppfylle våre forpliktelser.
 3. Omstendighetene nevnt under b. må også forstås forholdene som leverandørene våre ikke overholder sine forpliktelser, samt brann, streikeaksjoner eller arbeidsstans eller materialet som skal bearbeides går tapt, forbud mot import eller handel.
 4. Suspensjon er ikke tillatt hvis oppfyllelsen av forpliktelsene har blitt en permanent umulighet eller hvis den midlertidige umuligheten har overskredet en periode på 6 måneder. I så fall vil kontrakten mellom partene bli kansellert uten at noen av partene har krav på erstatning for skader som er påført eller å bli påført på grunn av kanselleringen.
 5. Hvis vi delvis har oppfylt våre forpliktelser, har vi rett til en del av den faste prisen som står i forhold til utført arbeid og påløpte kostnader.

12. ANTIKORRUPSJON

 1. Kjøper skal til enhver tid overholde alle forpliktelser og begrensninger som følger av all gjeldende antikorrupsjonslovgivning i USA, Storbritannia, Nederland, EU og hvert annet land som er relevant eller kan være gjennomføringen av avtalen. (Antikorrupsjonslovgivning).
 2. Hvert tilbud og hver aksept av ansatte eller medlemmer av styret av kjøperens penger, gaver, gaver, reiser, underholdning eller andre hensyn knyttet til kontrakten eller leverandøren og er ment, eller kan vurderes, insentiv til å handle på en bestemt måte er strengt forbudt.
 3. Kjøper skal ikke direkte eller indirekte tilby, love eller gi til noe politisk parti, kampanje, myndighetsorgan, offisielle eller (ansatte) offentlige institusjoner, statlige virksomheter, organisasjoner, internasjonale institusjoner for å oppnå eller beholde virksomhet eller annen upassende fordel i forbindelse med kontrakten eller leverandøren.
 4. I forbindelse med avtalen eller kjøper vil ikke selger tilby, love, gi eller godta et forretningsforhold, med mindre det er en rettferdig grunn og det er rimelig i sammenheng med den nåværende virksomheten og ellers overholder lokale lover.
 5. Kjøper skal straks informere selgeren dersom den blir kjent med en situasjon i løpet av kontrakten kan være i strid med antikorrupsjonslovgivningen.
 6. Hvis kjøperen ikke oppfyller forpliktelsene i denne artikkelen for ham, ikke i tide eller på riktig måte, har selger rett til umiddelbart å si opp kontrakten uten varsel om å suspendere eller si opp uten å være ansvarlig for erstatning til selger og med fullt erstatningsansvar kjøperen mot selgersiden, slik det er selgerens skjønn.

13. BRUK AV OG LEVERING AV PRODUKTER TIL SANKSJONSLANDER AV NATURLIGE OG JURIDISKE DER SOM EN STRAF Å GJELDE

 1. Selger overholder europeiske forskrifter pålagt av EU-kommisjonen og OFAC (kapittel 6 i FN-pakt) om sanksjonsland og / eller fysiske eller juridiske personer der en sanksjon gjelder. Basert på dette regelverket, er selger ingen, eller begrensede, transaksjoner med land inkludert i sanksjonslisten over land.
 2. Kunden er forbudt å selge etterfølgende leverte varer til sanksjonsjord eller naturlige eller juridiske enheter som er straffer, som er beskrevet på OFACs nettsted, i den evigvarende klausulen pålagt av EU og OFAC.
 3. Mulig ved levering av varene til en tredjepart utføres under ansvaret for purchaser. Det er kjøperens ansvar å bestemme ved levering eller ikke gjøres til såkalte sanksjonsland, eller land som er underlagt lovbestemte restriksjoner, leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for konsekvensene av produktforsyningen, noe som særlig gjelder ved levering av produktene til frontløper og nåværende leverandørsanksjonsland. Kjøper skal skadesløsholde selgeren for alle krav fra tredjepart i denne forbindelse.
 4. Selger har rett til å trekke tilbake et tilbud med den forutsetning at regelverket om ikke overholdes sanksjonsland.

14. TEGNINGER

Tegninger, kart, fotografier, bilder og / eller spesifikasjoner forblir vår eiendom. Nevnte dokumenter skal straks returneres til oss på vår forespørsel under en straff på € 500, - per dag. Hvis kjøper og / eller tredjeparter bruker materialet uten vår tillatelse, har vi rett til å kreve erstatning og tapt fortjeneste fra kjøperen.

15. GJELDENDE LOV

Alle kontrakter som disse generelle leverings- og betalingsbetingelsene gjelder for er underlagt nederlandsk lov. Eventuelle tvister som kan oppstå fra kontraktene som er regulert av disse vilkårene, vil bli sendt - med forbehold om vårt valg - til den kompetente dommeren i distriktet Zutphen eller bli forelagt en voldgiftsrett som skal utnevnes i samsvar med regelverket til "Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(styret for voldgiftsstiftelse for metallindustrien og handel) i Haag.
Denne forutsetningen berører ikke parternes rett til å be domstolens presiderende domstol om en disposisjon ved oppsummering.
Denne delen er gyldig i og med at juridiske vedtak ikke motsetter seg den.

*********

FILTET 26. SEPTEMBER 2019, NUMMER 31/2019, PÅ REGISJONSKONTORET FOR LANDSRETTEN I ZUTPHEN

Last ned våre generelle leverings- og betalingsbetingelser som PDF