Nemáte žiadne položky v nákupnom košíku.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY DODÁVKY A PLATBY

of Ruysch International BV, sídlo Zutphen

DEFINÍCIA

Pojmy použité v týchto Všeobecných podmienkach majú nasledujúci význam:
RI / my: Ruysch International BV
kupujúci: (právnická osoba), ktorá uzavrela dohodu s RI alebo ktorá poverila RI nákupom, a tretia strana, ktorá je právne viazaná províziou.
Dohoda / provízia: akákoľvek písomná alebo ústna dohoda medzi RI a kupujúcim.

1. GENERAL

Tieto podmienky sa budú vzťahovať na neoddeliteľnú súčasť všetkých písomných a ústnych zmlúv, ktorých sme zmluvnou stranou.

2. PONUKY

Všetky ponuky sú nezáväzné, pokiaľ neobsahujú lehotu na prijatie. V prípade, že ponuka nebude záväzná a bude akceptovaná, máme právo ponuku zrušiť do dvoch pracovných dní od prijatia ponuky.

3. CENY

 1. Uvedené ceny sú pôvodné ceny spoločnosti Gravendeel, bez DPH a bez poplatkov za balenie.
 2. Prepravné, špedičné a poštovné náklady hradí kupujúci, rovnako ako vládne poplatky a odvody priamo spojené s dodávkou.
 3. Dohodnuté ceny vychádzajú z nákladov na materiál a miezd platných v deň vypracovania cenovej ponuky.
 4. Ak a v rozsahu, v ktorom obdobie medzi dátumom cenovej ponuky a dodaním alebo dokončením presiahne obdobie 6 mesiacov, a došlo v uvedenom období k zmenám v mzdách a cenách materiálov atď., Bude dohodnutá cena alebo zmluvne dohodnutá suma byť proporcionálne zmenené. Platba akýchkoľvek ďalších poplatkov z dôvodu tohto článku bude prebiehať súčasne s celkovou sumou alebo s jej poslednou splátkou.

4. DOBA DODANIA

 1. Uvedené lehoty dodania sa nikdy nebudú považovať za povinné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ak k doručeniu nedôjde včas, budeme musieť byť štandardne písomne ​​deklarovaní.
 2. Po vyhlásení za neplatné budeme s kupujúcim konzultovať dodržiavanie alebo prípadne zrušenie zmluvy.
  V takom prípade bude mať kupujúci nárok na náhradu škody, iba ak bola dohodnutá v predchádzajúcom písomnom vyhlásení.
 3. V žiadnom prípade nebude môcť kupujúci požadovať náhradu následnej škody.
 4. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar ani po uplynutí doby dodania, bude mu uložený k dispozícii na jeho účet a na jeho riziko.

5. DOPRAVA

Od okamihu odoslania všetok tovar putuje na riziko kupujúceho. To platí aj v prípade, že bolo dohodnuté bezplatné doručenie. Kupujúci je povinný uzavrieť poistnú zmluvu na krytie tohto rizika.

6. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Môžeme niesť zodpovednosť iba za škody, ktoré utrpí klient priamo a výlučne z našej nedbanlivosti, za predpokladu, že kompenzácia bude vyplatená iba za tie škody, proti ktorým sme boli poistení alebo proti ktorým by sme mali byť primerane poistení s ohľadom na to, čo je obvyklé v tento predmet podnikania.
 2. Následná strata z obchodovania (prerušenie činnosti, strata príjmu atď.) Nie je oprávnená na kompenzáciu. Ak je to potrebné, klient by mal uzavrieť poistnú zmluvu na krytie tejto škody.
 3. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené - v dôsledku alebo v priebehu vykonávania prác alebo montáže dodaného tovaru - na predmetom, ktoré sa práve opracovávajú, alebo na veciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde sa práce vykonávajú.
 4. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou nami prijatých asistentov.
 5. Škody, ktoré máme zaplatiť, sa zmiernia, keď bude cena, ktorú má klient zaplatiť, mierna v pomere k škodám, ktoré klient utrpel.
 6. Klient sa zaväzuje, že nám poskytne odškodnenie za akékoľvek nároky tretích strán na náhradu škody, ktorú máme zaplatiť v súvislosti s použitím výkresov atď., Ktoré sme klientovi zaslali.

7. PLATBA

 1. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platba sa má uskutočniť do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 2. Kupujúci bude v omeškaní s dátumom začínajúcim sa 30 dní po dátume vystavenia faktúry. Od tohto okamihu máme právo účtovať úrok z omeškania vo výške 1.5% mesačne alebo percento, ktoré je vyššie alebo nižšie v súlade s tým, čo možno primerane považovať za prijateľné.
 3. Platby uskutočnené kupujúcim sa budú vždy považovať za platby všetkých splatných úrokov a nákladov a následne za faktúry, ktoré sú splatné a sú splatné a ktoré boli uhradené najdlhšie, a to aj v prípade, že kupujúci uvedie, že príslušná platba je za faktúru k neskoršiemu dátumu.
 4. V prípade, že kupujúci /purchaser nevyhovie tejto požiadavke na platbu, potom kupujúci /purchaser bude dlhovať všetky náklady vzniknuté mimosúdnou cestou. Máme právo účtovať si sumu 10.00 EUR - na požiadanie v súvislosti s administratívnymi nákladmi. Náklady na inkaso sú 15% z dlžnej sumy vrátane úrokov, s výnimkou minimálne 250.00 EUR okrem sales daň. Máme právo na vyrovnanie všetkých nezaplatených faktúr s finančnými prostriedkami, ktoré pre kupujúceho z akýchkoľvek dôvodov máme v držbe /purchaser dotknuté.
 5. Ak by došlo k jednej zo situácií popísaných nižšie, bude kupujúci držaný v omeškaní a v dôsledku toho sa bude mať za to, že nedodržal podmienky zmluvy uvedené v oddiele 6.265 občianskeho zákonníka, podľa ktorých máme právo zrušiť zmluva.
  • Na kupujúceho je vyhlásený konkurz, ktorý postúpi svoj majetok na svojich veriteľov, podá návrh na úradné moratórium alebo dôjde k úplnému alebo čiastočnému zablokovaniu jeho majetku.
  • Kupujúci zomrie alebo je v zákonnom obmedzení.
  • Kupujúci nesplní konkrétnu povinnosť, ktorú musí splniť podľa zákona alebo na základe týchto podmienok.
  • Kupujúci nezaplatí sumu uvedenú v konkrétnej faktúre alebo jej časti v lehote stanovenej na tento účel.
  • Kupujúci ukončí svoje podnikanie alebo prevedie svoje podnikanie úplne alebo čiastočne vrátane príspevku jeho podniku na existujúce partnerstvo alebo na partnerstvo, do ktorého má vstúpiť, alebo ak kupujúci rozhodne o zmene v cieľoch svojej spoločnosti.
  Vo vyššie uvedených prípadoch máme tiež právo požadovať v plnej výške sumy, ktoré nám kupujúci ešte nezaplatil, a vyzdvihnúť si náš majetok alebo si svoj majetok nechať ihneď vyzdvihnúť od kupujúceho.

8. ZISTENIE VLASTNÍCTVA

 1. Kupujúci sa stane vlastníkom dodaného alebo dodávaného tovaru iba v pozastavenom stave. Vlastníkom dodávaného alebo dodávaného tovaru zostaneme, pokiaľ kupujúci nezaplatí naše nároky z dôvodu uzavretia zmluvy alebo podobnej zmluvy. Rovnako zostaneme vlastníkom dodaného alebo dodaného tovaru, pokiaľ kupujúci nezaplatí dodávky, ktoré sa uskutočnili alebo sa majú uskutočniť na základe zmluvy, a pokiaľ kupujúci neuhradí nároky voči nemu. z dôvodu nedodržania týchto zmlúv, vrátane nárokov na penále, úrokov a nákladov.
 2. Kupujúci nemá právo - pokiaľ neuhradí vyššie uvedené nároky na neho - zložiť zástavu alebo neoprávnenú zábezpeku na nami dodaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uviesť tretie osoby, ktoré chcú pripojiť obdobné záložné právo k tovaru - akonáhle to požadujeme - aby nemal oprávnenie na zloženie zástavy. Kupujúci sa ďalej zaviaže, že nepodpíše dokument, ktorý by obsahoval záložné právo na tovar. V takom prípade by sa klient dopustil defalatácie.
 3. Pokiaľ kupujúci nesplní akúkoľvek povinnosť, ktorá voči nám v súvislosti so zakúpeným tovarom vyplýva zo zmluvy, sme oprávnení tovar prevziať späť bez oznámenia. Kupujúci nás oprávni vstúpiť na miesto, kde sa nachádza tovar.
 4. Poskytneme kupujúcemu tovar, ktorý bol dodaný v okamihu, keď kupujúci splní svoje platobné povinnosti vyplývajúce z tejto a podobných zmlúv, na základe nášho záložného práva na ďalšie nároky, ktoré voči kupujúcemu máme. Na našu prvú žiadosť bude kupujúci s nami spolupracovať pri uskutočňovaní požadovaných transakcií.

9. SŤAŽNOSTI

 1. Kupujúci sa nemôže dovolávať chybného plnenia, ak u nás nepodal písomnú reklamáciu v primeranej lehote po tom, čo zistil alebo mal chybu zistiť primerane.
 2. Primeraný čas je potrebné chápať do 8 dní od ukončenia práce alebo po dodaní tovaru.
 3. Reklamácie faktúr sa podávajú písomne ​​do 8 dní od prijatia faktúry.
 4. Kupujúci stráca všetky práva a právomoci, ktoré mu boli k dispozícii z dôvodu neplatnosti, ak nepodal sťažnosť v rámci vyššie uvedených podmienok a / alebo nám neumožnil napraviť chyby.

10. ZÁRUKA

Pokiaľ a pokiaľ sme poskytli záruku na nami dodaný tovar, obmedzuje sa táto záruka na chyby materiálu a výroby. Naša záruka znamená, že chyby opravíme na naše náklady alebo čiastočne alebo úplne prevezmeme nami dodaný tovar, aby sme ho mohli nahradiť novou dodávkou. Ak sa ponúka tovar na opracovanie, opravu atď., Záruka sa bude vzťahovať iba na spoľahlivosť dielenského spracovania, ktoré sa má vykonať. Naša záruka neplatí:

 1. Ak sú chyby spôsobené nesprávnym použitím alebo inými príčinami ako nezdravé materiály alebo výroba;
 2. Ak podľa dohody dodáme použitý materiál alebo použitý tovar;
 3. Ak nie je možné jednoznačne dokázať príčinu poruchy.

Záruka na nami nevyrobené diely nepresahuje záruku, ktorú nám poskytujú naši dodávatelia. Naša záruka stráca platnosť: v prípade porúch, ktoré sú čiastočne alebo úplne spôsobené vládnymi nariadeniami, pokiaľ ide o kvalitu alebo povahu použitých materiálov alebo o výrobný proces; ak kupujúci upraví alebo opraví dodaný materiál (alebo dá tento materiál upraviť alebo opraviť) z vlastnej iniciatívy počas záručnej doby alebo ak kupujúci nesplní, nesplní správne alebo včas, požiadavky vyplývajúce z tejto alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy.
Kupujúci bude oprávnený dovolávať sa našich záručných povinností, až keď splní svoje platobné povinnosti v plnom rozsahu.

11. NEDOSTATOČNOSŤ VYKONAŤ OBJEDNÁVKU

 1. Ak po uzavretí zmluvy nie je možné ju dodržať z dôvodu okolností, ktoré nám nie sú známe v čase vyhotovenia zmluvy, máme právo požadovať, aby bola zmluva zmenená tak, aby bolo možné ju niesť z objednávky.
 2. Okrem toho budeme mať právo pozastaviť povinnosť plniť si svoje povinnosti a nebudeme v omeškaní, ak - z dôvodu zmien okolností v čase vyhotovenia zmluvy, ktoré nebolo možné primerane očakávať a ktoré boli nad naše kontroly - je nám dočasne zabránené splniť naše povinnosti.
 3. Okolnosti uvedené v písm. musia sa tiež chápať okolnosti, za ktorých naši dodávatelia neplnia svoje povinnosti, ako aj požiar, štrajk alebo zastavenie práce alebo strata materiálu, ktorý sa má opracovať, zákaz dovozu alebo obchodu.
 4. Pozastavenie nebude povolené, ak sa splnenie povinností stalo trvalou nemožnosťou alebo ak dočasná nemožnosť presiahla dobu 6 mesiacov. V takom prípade bude zmluva medzi stranami zrušená bez toho, aby ktorákoľvek zo strán mala nárok na náhradu spôsobených škôd alebo škôd, ktoré vzniknú v dôsledku zrušenia.
 5. Ak sme čiastočne splnili svoje povinnosti, máme nárok na časť pevnej ceny zodpovedajúcu vykonanej práci a vzniknutým nákladom.

12. ANTIKORUPCIA

 1. Kupujúci je vždy povinný dodržiavať všetky povinnosti a obmedzenia vyplývajúce zo všetkých príslušných protikorupčných právnych predpisov v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Európskej únii a každej inej krajine, ktorá je alebo môže byť implementáciou dohody. (Protikorupčná legislatíva).
 2. Každá ponuka a každé prijatie zo strany zamestnancov alebo členov predstavenstva kupujúceho peniaze, dary, dary, cestovné, zábavné alebo iné protiplnenie týkajúce sa zmluvy alebo dodávateľa a je určené alebo môže byť považované za motiváciu konať určitým spôsobom je prísne zakázané.
 3. Kupujúci nesmie priamo ani nepriamo ponúkať, sľubovať ani dávať politickým stranám, kampaniam, vládnym agentúram, úradným alebo (zamestnancom) verejným inštitúciám, štátnym podnikom, organizáciám, medzinárodným inštitúciám za účelom získania alebo udržania obchodnej alebo inej neprimeranej výhody v súvislosti s zmluvy alebo predajcu.
 4. V súvislosti s dohodou alebo kupujúcim nebude predajca ponúkať, sľubovať, dávať alebo akceptovať obchodné vzťahy, pokiaľ neexistujú spravodlivé dôvody a pokiaľ to nie je odôvodnené v kontexte súčasného podnikania a nie je v súlade s miestnymi zákonmi.
 5. Kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho, ak sa dozvie o akejkoľvek situácii, ktorá by v priebehu zmluvy mohla porušovať protikorupčné právne predpisy.
 6. Ak kupujúci nesplní, ani včas, ani riadne nesplní povinnosti tohto článku, má predávajúci právo na okamžité ukončenie zmluvy bez oznámenia o pozastavení alebo ukončení zmluvy bez zodpovednosti za náhradu škody predávajúceho a s plnou zodpovednosťou za náhradu škody. na strane predávajúceho, napríklad podľa uváženia predávajúceho.

13. POUŽITIE A DODÁVKA PRODUKTOV DO SANKČNÝCH KRAJÍN PRIRODZENÝCH A PRÁVNYCH, KDE SA UPLATŇUJE SANKCIA

 1. Predajca dodržiava európske nariadenia uložené Európskou komisiou a OFAC (kapitola 6 Charty OSN) týkajúce sa sankčných krajín a / alebo fyzických alebo právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje sankcia. Na základe týchto predpisov Predávajúci nevykonáva alebo obmedzuje transakcie s krajinami zahrnutými do sankčného zoznamu krajín.
 2. Zákazníkovi je zakázané predávať dodatočne dodaný tovar za účelom sankcionovania pozemkov alebo fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú pokutované, čo je popísané na webových stránkach OFAC, na základe trvalej doložky uloženej EÚ a OFAC.
 3. Možné dodaním tovaru tretej osobe, sa uskutočňuje na výhradnú zodpovednosť purchaser. Je zodpovednosťou kupujúceho rozhodnúť, či sa dodá alebo sa neurobí do takzvaných sankčných krajín alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú zákonné obmedzenia. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za dôsledky dodávky výrobkov, čo sa týka najmä dodávky tieto výrobky popredným krajinám a krajinám, ktoré sankcionujú súčasné dodávateľa. Kupujúci odškodní predávajúceho za všetky nároky tretích strán v tejto súvislosti.
 4. Predajca má právo odvolať ponuku za predpokladu, že nebudú dodržané príslušné právne predpisy.

14. VÝKRESY

Výkresy, mapy, fotografie, obrázky a / alebo špecifikácie zostanú naším majetkom. Uvedené dokumenty nám majú byť bezodkladne vrátené na našu žiadosť a pokuta vo výške 500 EUR za deň. Ak kupujúci a / alebo tretie strany použijú uvedený materiál bez nášho súhlasu, máme právo požadovať od kupujúceho náhradu škody a ušlý zisk.

15. UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

Všetky zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky, sa riadia holandským zákonom. Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť zo zmlúv upravených týmito podmienkami, budú predložené - podľa nášho výberu - príslušnému sudcovi v okrese Zutphen alebo predložené rozhodcovskému súdu, ktorý bude ustanovený v súlade s predpismi „Stichting“ Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(predstavenstvo arbitrážnej nadácie pre kovopriemysel a obchod) v Haagu."
Touto podmienkou nie je dotknuté právo strán požiadať predsedu súdu o vydanie rozhodnutia v skrátenom konaní.
Tento oddiel je platný, pokiaľ právne predpisy nie sú proti nemu.

*********

PODANÉ 26. SEPTEMBRA 2019, ČÍSLO 31/2019, V REGISTRÁCII KRAJINY-SÚDU V ZUTPHEN

Stiahnite si naše všeobecné dodacie a platobné podmienky vo formáte PDF