Du har inga varor i din varukorg.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS OCH BETALNING

of Ruysch International BV, säte Zutphen

DEFINITIONER

De termer som används i dessa allmänna villkor ska ha följande betydelse:
RI / vi: Ruysch International BV
Köpare: alla (juridiska) enheter som har ingått ett avtal med RI eller som har beställt RI att göra ett köp, och den tredje part som är juridiskt bunden av en provision.
Avtal / uppdrag: alla skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan RI och köparen.

1. ALLMÄN

Dessa villkor kommer att gälla för och utgöra en oupplöslig del av alla skriftliga och muntliga avtal som vi är part i.

2. ERBJUDANDEN

Alla erbjudanden är utan engagemang, såvida de inte innehåller en period för godkännande. Skulle erbjudandet vara utan engagemang och det accepteras har vi rätten att häva erbjudandet inom två arbetsdagar efter det att erbjudandet har mottagits.

3. PRIS

 1. De angivna priserna är från fabrikens Gravendeel-priser och exklusive moms och exklusive förpackningsavgifter.
 2. Transport-, vidarebefordrings- och portokostnader sker på köparens bekostnad, samt statliga avgifter och avgifter som är direkt kopplade till leveransen.
 3. De överenskomna priserna baseras på kostnaderna för material och löner som gällde dagen för offerten.
 4. Om och i den mån perioden mellan offertdatumet och leveransen eller slutförandet överstiger en period på 6 månader och lönerna och priserna på material etc. har genomgått förändringar under nämnda period kommer det avtalade priset eller det belopp som avtalats för att ändras proportionellt. Betalning av eventuella tilläggsavgifter på grund av denna artikel kommer att ske samtidigt med summan eller den sista delen därav.

4. LEVERANSPERIOD

 1. Angivna leveransperioder kommer aldrig att betraktas som obligatoriska, såvida inte annat uttryckligen anges. Följaktligen ska vi skriftligen förklaras skriftligt om leveransen inte sker i tid.
 2. Efter att ha förklarats som standard kommer vi att rådfråga köparen om överensstämmelse med eller i förekommande fall ogiltigförklaring av kontraktet.
  I så fall har köparen bara rätt till ersättning om detta har avtalats i ett skriftligt skriftligt uttalande.
 3. Köparen kan inte i något fall kräva ersättning för följdskada.
 4. Om köparen inte har tagit emot varorna efter leveransperiodens utgång kommer de att förvaras för hans räkning och för hans risk.

5. TRANSPORT

Från transporttidpunkten reser alla varor på köparens risk. Detta gäller även när fri leverans har avtalats. Köparen ska teckna en försäkring för att täcka denna risk.

6. ANSVAR

 1. Vi kan endast hållas ansvariga för skador som uppstått av klienten direkt och enbart till följd av vår vårdslöshet med tanke på att ersättning endast kommer att betalas för de skador som vi var försäkrade mot eller rimligen skulle ha varit försäkrade mot med tanke på vad som är vanligt i denna bransch.
 2. Följande handelsförluster (avbrott i verksamheten, inkomstbortfall etc.) är inte berättigade till ersättning. Vid behov bör kunden teckna en försäkring för att täcka denna skada.
 3. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats - på grund av eller under utförandet av arbetet eller montering av levererade varor - på föremål som bearbetas eller saker som ligger i närheten av den plats där arbetet äger rum.
 4. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet av assistenter som vi anställt.
 5. De skador som ska betalas av oss kommer att modereras när det pris som kunden ska betala är litet i proportion till den skada som kunden har lidit.
 6. Kunden åtar sig att ge oss en ersättning mot alla krav från tredje part på skador som vi ska betala i samband med användning av ritningar etc. som skickas av oss till kunden.

7. BETALNING

 1. Om inte annat uttryckligen anges ska betalningen ske inom 30 dagar efter fakturadatum.
 2. Köparen är som standard från det datum som börjar 30 dagar efter fakturadatumet. Från det ögonblicket har vi rätt att ta ut en ränta för dröjsmål på 1.5% per månad eller en procentsats som är högre eller lägre i enlighet med vad som rimligen kan anses acceptabelt.
 3. Betalningar som görs av köpare kommer alltid att betraktas som betalning av alla räntor och kostnader och därefter av fakturor som förfaller till betalning och som har varit utestående längst, även om köparen anger att betalningen i fråga gäller en faktura senare.
 4. I händelse av att köparen /purchaser inte uppfyller detta krav på betalning kommer köparen /purchaser kommer att vara skyldig alla kostnader som uppkommit i och utanför domstol. Vi har rätt att ta ut ett belopp på € 10.00 - per efterfrågan i samband med administrativa kostnader. Kostnaderna för insamling är 15% av det skyldiga beloppet, inklusive ränta, med förbehåll för minst 250.00 € exklusive sales beskatta. Vi har rätt att avveckla eventuella obetalda fakturor med medel som vi, oavsett anledning, har i vår besittning för köparen /purchaser bekymrad.
 5. Om en av de situationer som beskrivs nedan inträffar kommer köparen att hållas i försummelse och följaktligen anses han ha underlåtit att följa villkoren i ett avtal som avses i avsnitt 6.265 i civillagen, enligt vilket vi har rätt att ogiltigförklara kontraktet.
  • Köparen förklaras konkurs, överlåter sin egendom till sina fordringsägare, lämnar in en framställning om ett officiellt moratorium, eller så bifogas hans egendom helt eller delvis.
  • Köparen dör eller så placeras han under laglig återhållsamhet.
  • Köparen uppfyller inte en särskild skyldighet som han följer enligt lagen eller i enlighet med dessa villkor.
  • Köparen betalar inte ett belopp som anges på en viss faktura eller del av detta inom den period som fastställts för detta.
  • Köparen upphör med sin verksamhet, eller överför sin verksamhet helt eller delvis inklusive hans företags bidrag till ett befintligt partnerskap eller ett som ska ingås, eller köparen beslutar om en ändring av målen för sitt företag.
  I ovan nämnda fall har vi också rätt att till fullo kräva de belopp som köparen inte har betalat till oss ännu och samla in vår egendom eller låta vår egendom omedelbart samlas in från köparen.

8. FÖRVARING AV EGENSKAPER

 1. Köparen blir endast ägare av de varor som levereras eller levereras av oss under uppskjutande villkor. Vi förblir ägare av de levererade varorna eller kommer att levereras så länge köparen inte har betalat våra anspråk med avseende på vederlaget för kontraktet eller ett liknande kontrakt. Vi förblir också ägare av de levererade eller levererade varorna så länge köparen inte har betalat de leveranser som har ägt rum eller som ska ske på grundval av avtalet och så länge köparen inte har betalat fordringar på honom på grund av bristande efterlevnad av dessa kontrakt, inklusive fordringar avseende böter, räntor och kostnader.
 2. Köparen har inte rätt att - så länge han inte har betalat ovannämnda fordringar på honom - fästa ett pant eller oförsäkrat pant till de varor som levereras av oss och köparen förbinder sig att ange tredje part som vill fästa en liknande pant till varorna - så snart vi kräver det - att han inte har rätt att göra ett löfte. Dessutom kommer köparen att förbinda sig att inte underteckna ett dokument som bifogar ett pantsättning på varorna, i vilket fall kunden skulle begå avföring.
 3. Om köparen inte fullgör någon skyldighet gentemot oss som följer av avtalet när det gäller köpta varor har vi rätt att ta tillbaka varorna utan att behöva meddela detta. Köparen tillåter oss att ange platsen där varorna är.
 4. Vi kommer att ge köparen besittningen av de varor som levererades från och med det att köparen har fullgjort sina betalningsskyldigheter som härrör från detta och liknande avtal med förbehåll för vår panträtt för andra fordringar vi har på köparen. På vår första begäran kommer köparen att samarbeta med oss ​​för att genomföra de nödvändiga transaktionerna.

9. KLAGOR

 1. Köparen kan inte göra en felaktig prestation om han inte har lämnat in ett klagomål skriftligen till oss inom rimlig tid efter att han har upptäckt eller borde ha upptäckt felet.
 2. En rimlig tid måste tas inom 8 dagar efter det att arbetet har slutförts eller efter att leveransen har skett.
 3. Klagomål om fakturor ska lämnas in skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet av fakturan.
 4. Köparen förlorar alla rättigheter och befogenheter som var tillgängliga för honom på grund av ogiltighet om han inte har lämnat in ett klagomål inom ovannämnda villkor och / eller gjort det möjligt för oss att reparera felen.

10. GARANTI

Om och i den mån vi har gett en garanti med de varor som levereras av oss, är en sådan garanti begränsad till material- och tillverkningsfel. Vår garanti innebär att vi reparerar felen på vår bekostnad eller helt eller delvis tar tillbaka de varor som vi levererar för att ersättas med en ny leverans. Om varor erbjuds att arbeta, reparera, etc. täcker garantin endast sundheten i utförandet av det arbete som ska utföras. Vår garanti är inte giltig:

 1. Om felet beror på oskadlig användning eller av andra orsaker än oljudiga material eller tillverkning;
 2. Om vi ​​efter överenskommelse levererar begagnat material eller begagnade varor;
 3. Om orsaken till felen inte kan bevisas tydligt.

Garantin för delar som inte tillverkats av oss överstiger inte den garanti som våra leverantörer har gett oss. Vår garanti blir ogiltig: i händelse av fel som helt eller delvis beror på statliga bestämmelser med avseende på kvaliteten eller arten av det använda materialet eller med avseende på tillverkningsprocessen; om köparen modifierar eller reparerar det levererade materialet (eller har modifierat eller reparerat det här materialet) på eget initiativ under garantiperioden eller om köparen inte uppfyller, inte korrekt eller i tid, kraven som följer av detta eller något annat anslutet avtal.
Köparen har endast rätt att åberopa våra garantiförpliktelser när han har fullgjort sina skyldigheter att betala.

11. OMMÖJLIGHET ATT UTFöra BESTÄLLNINGEN

 1. Om det inte efterlevs på grund av omständigheter som inte var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av avtalet, har vi rätt att kräva att kontraktet ändras på ett sådant sätt att det förblir möjligt att bära ut ordern.
 2. Dessutom har vi rätt att stänga av skyldigheten att fullgöra våra skyldigheter och vi kommer inte att vara i fallissemang om vi - på grund av förändringar i omständigheterna vid tidpunkten för upprättandet av avtalet som inte rimligen kunde förväntas och som ligger utanför vårt kontroll - förhindras tillfälligt för att uppfylla våra skyldigheter.
 3. De omständigheter som nämns under b. måste också anses innebära de omständigheter som våra leverantörer inte uppfyller sina skyldigheter, liksom brand, strejkåtgärder eller arbetsstopp eller material som ska bearbetas går förlorade, importförbud eller handel.
 4. Avstängning tillåts inte om fullgörandet av skyldigheterna har blivit en permanent omöjlighet eller om den tillfälliga omöjligheten har överskridit en period på 6 månader. I så fall kommer avtalet mellan parterna att annulleras utan att någon av parterna har rätt till kompensation för skador som uppstått eller att upprätthållas på grund av annulleringen.
 5. Om vi ​​delvis har uppfyllt våra skyldigheter har vi rätt till en del av det fasta priset som står i proportion till det utförda arbetet och kostnaderna.

12. ANTIKORRUPTION

 1. Köparen ska alltid uppfylla alla skyldigheter och begränsningar som följer av all tillämplig lagstiftning mot korruption i USA, Storbritannien, Nederländerna, Europeiska unionen och i varje annat land som är relevant eller kan vara genomförandet av avtalet. (Lagstiftning mot korruption).
 2. Varje erbjudande och varje godkännande av anställda eller styrelseledamöter av köparen pengar, gåvor, gåvor, resor, underhållning eller andra vederlag i samband med avtalet eller säljaren och är avsedd eller kan anses vara ett incitament att agera på ett visst sätt är strängt förbjudet.
 3. Köparen får inte direkt eller indirekt erbjuda, lova eller ge till något politiskt parti, kampanj, myndighet, officiella eller (anställda) offentliga institutioner, statliga företag, organisationer, internationella institutioner för att få eller behålla affärer eller annan olämplig fördel i samband med kontraktet eller säljaren.
 4. I samband med avtalet eller säljaren kommer inte att erbjuda, lova, ge eller acceptera en affärsrelation, såvida det inte finns en rättvis grund och det är rimligt i den aktuella verksamheten och i övrigt följer lokala lagar.
 5. Köparen ska omedelbart informera säljaren om den blir medveten om någon situation under kontraktets gång kan strida mot antikorruptionslagstiftningen.
 6. Om köparen inte, inte i tid eller inte uppfyller skyldigheterna enligt denna artikel för honom, har säljaren rätt att omedelbart säga upp avtalet utan föregående meddelande att upphäva eller säga upp utan att vara ansvarig för ersättning till säljaren och med fullt ansvar för ersättning köparen mot säljarens sida, sådant efter säljarens bedömning.

13. ANVÄNDNING MED OCH LEVERANS AV PRODUKTER TILL SANKTIONSLÄNDER AV NATURLIGA OCH RÄTTSLIGA SOM EN PÅFÖLJNING ATT GÄLLA

 1. Säljaren följer europeiska regler som införts av Europeiska kommissionen och OFAC (kapitel 6 i FN-stadgan) beträffande sanktionsländer och / eller fysiska eller juridiska personer där en sanktion är tillämplig. Baserat på dessa föreskrifter är säljarens inga, eller begränsade, transaktioner med länder som ingår i sanktionslistan över länder.
 2. Kunden är förbjuden att sälja efterhand levererade varor till sanktionsmark eller naturliga eller juridiska enheter som är påföljder, vilket beskrivs på OFAC: s webbplats, enligt den eviga klausulen som införts av EU och OFAC.
 3. Möjligt genom leverans av varorna till tredje part utförs under ensam ansvaret för purchaser. Det är köparens ansvar att besluta om vid leverans eller inte göras till så kallade sanktionsländer, eller länder som är föremål för lagstadgade begränsningar, säljaren tar inget ansvar för konsekvenserna av produktleveransen, vilket särskilt gäller leverans av produkterna till frontlöpare och nuvarande sanktionsländer. Köparen ska ersätta säljaren för alla anspråk från tredje part i detta avseende.
 4. Säljaren har rätt att dra tillbaka ett erbjudande under antagande att bestämmelserna om att inte följas sanktionsländer.

14. RITNINGAR

Ritningar, kartor, fotografier, bilder och / eller specifikationer förblir vår egendom. Nämnda dokument ska omedelbart returneras till oss på vår begäran under en straffavgift på € 500, - per dag. Om köparen och / eller tredje part använder nämnda material utan vårt tillstånd, har vi rätt att kräva skadestånd och förlorade vinster från köparen.

15. TILLÄMPLIG LAG

Alla kontrakt som dessa allmänna leverans- och betalningsvillkor gäller regleras av nederländsk lag. Eventuella tvister som kan uppstå på grund av de kontrakt som regleras av dessa villkor kommer att överlämnas - med förbehåll för vårt val - till den behöriga domaren inom distriktet Zutphen eller överlämnas till en skiljedomstol som ska utses i enlighet med reglerna i "Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(styrelsen för skiljedomsstiftelse för metallindustrin och handeln) i Haag.
Detta villkor påverkar inte parternas rätt att be domstolens presiderande domare om en disposition genom ett kortfattat förfarande.
Detta avsnitt är giltigt eftersom juridiska författningar inte motsätter sig det.

*********

INLÄGGD DEN 26. SEPTEMBER 2019, NUMMER 31/2019, PÅ LANDSRÄTTENS KONTOR I ZUTPHEN

Ladda ner våra allmänna leverans- och betalningsvillkor som PDF